En metod för beräkning av byggnaders ekologiska fotavtryck sänds på remiss – målet att ta fram information om byggnaders klimatpåverkan

Pressmeddelande 22.11.2018 kl. 9.35

Miljöministeriet har tagit fram ett utkast till en metod för beräkning av byggnaders ekologiska fotavtryck. Metoden är anpassad till finländska förhållanden, och ministeriet ber nu om utlåtanden om utkastet. Metoden utgör en del av färdplanen för koldioxidsnålt byggande, som miljöministeriet offentliggjorde hösten 2017. Syftet med färdplanen är att senast i mitten av 2020-talet kunna styra det ekologiska fotavtrycket under byggnadens hela livscykel.

Byggande och byggnader står för cirka en tredjedel av växthusgasutsläppen i Finland – byggandet har därför en central roll i Finlands strävan att nå de nationella och internationella klimatmålen.

Miljöstyrningen inom byggandet har i Finland hittills gått ut på att förbättra byggbeståndets energiprestanda och minska de utsläpp som uppstår när byggnaderna används. Eftersom det inte går att förbättra energiprestandan i nya byggnader så mycket mer när det gäller användningen av byggnaden måste man hitta olika sätt att minska utsläppen i början och slutet av byggnadens livscykel.

Den beräkningsmetod som nu sänds på remiss omfattar därför byggnadens hela livscykel, allt från framställningen av byggprodukter till transporter, arbetet på byggarbetsplatser, användning och reparationer samt rivning och återvinning i slutet av livscykeln.

”Byggnaderna är av olika slag. Därför är det viktigt att man kan bedöma påverkan under byggnadens hela livscykel. På detta sätt kan vi i varje projekt hitta de bästa metoderna för att minska klimatpåverkan”, säger Matti Kuittinen, specialsakkunnig vid miljöministeriet.

Metoden har utvecklats i samarbete med branschexperter och Green Building Council Finland. Den baserar sig på europeiska standarder och EU:s nya Level(s)-indikatorer för resurseffektiva byggnader.

Beräkningsmetoden underlättar arbetet för arkitekter och ingenjörer

Målet med beräkningsmetoden är att hjälpa huvudprojekterare att optimera byggnadernas ekologiska fotavtryck under projekteringens gång. På så vis behöver man nödvändigtvis inte anlita ytterligare konsulter, utan en arkitekt eller ingenjör kan göra beräkningen själv.

”Beräkningen av det ekologiska fotavtrycket bör vara ett smidigt inslag i den normala byggnadsprojekteringen. Det finns redan bra beräkningsverktyg, och branschen utvecklas med fart”, berättar Matti Kuittinen.

Med hjälp av byggnadsinformationsmodeller kan uppkomsten av en byggnads ekologiska fotavtryck följas i takt med att planeringen framskrider. Beräkningen kan göras med antingen en förenklad eller en mer detaljerad modell.

I den förenklade modellen används färdiga tabellvärden för beräkning av de olika skedena under en byggnads livscykel, och på detta vis försöker man underlätta ibruktagandet av modellen och sänka tröskeln för huvudprojekterare när det gäller att beräkna byggnaders ekologiska fotavtryck. I den mer detaljerade modellen kan de olika skedena under livscykeln beräknas separat, vilket innebär att fördelarna med olika planerings- och produktlösningar kan påvisas väldigt exakt.

Handavtrycket sporrar oss att hitta nya klimatlösningar

I den finländska beräkningsmetoden studeras utöver det ekologiska fotavtrycket också handavtrycket, som mäter byggnadernas positiva klimatpåverkan – till exempel kollager inom träbyggandet, långsamma kolsänkor i cementbaserade produkter och nyttan med återvinning av byggprodukter. Genom en beräkning av handavtrycket vill man sporra projekterare, byggfirmor och olika produktframställare att utveckla innovativa klimatlösningar.

Miljöministeriet ber om utlåtanden och åsikter om utkastet till metod för beräkning av byggnaders ekologiska fotavtryck. Utlåtanden och åsikter kan fram till den 10 januari 2019 lämnas in som svar på den begäran om utlåtande som publicerats på utlåtande.fi.

Mer information

Specialsakkunnig Matti Kuittinen, fornamn.efternamn@ym.fi
miljöministeriet, tel. 0295 250 268

 

  • FI
  •  
  • SV