Åtgärdsprogram för Estlands marina strategin – miljökonsekvensbedömning

Miljöministeriet har tagit emot en underrättelse från Estlands miljömyndigheter om ett åtgärdsprogram för Estlands marina strategin och en miljöbedömning av programmet. Programmet ska innehålla de åtgärder som krävs för att god miljöstatus ska uppnås i den marina miljön senast 2020.

I miljöbedömningen tillämpas FN:s/ECE:s konvention om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen) med tillhörande protokoll om strategiska miljöbedömningar.

I enlighet med konventionen har myndigheter, invånare och sammanslutningar i Finland möjlighet att framföra sina åsikter om utkastet till åtgärdsprogram och miljörapport. Åsikter om utkastet till program och miljörapport kan framföras skriftligen till miljöministeriet senast 21.3.2016. E-postadress: kirjaamo.ym@ymparisto.fi; postadress: Miljöministeriet, registratorskontoret, PB 35, 00023 Statsrådet.

Handlingar

Bakgrundsmaterial

Mer information

Konsultativ tjänsteman Lasse Tallskog, tfn 050 413 0550, förnamn.efternamn@ymparisto.fi

Publicerad 18.2.2016 kl. 11.38, uppdaterad 1.7.2016 kl. 16.27
  • FI
  •  
  • SV