Gruvprojektet i Kaunisvaara i Pajala

I anslutning till gruvprojektet i Kaunisvaara i Pajala kommun inleds ett förfarande för miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande). Kaunis Iron AB, som bedriver gruvdrift i Tapuli dagbrott och Kaunisvaara anrikningsverk, avser ansöka om tillstånd för fortsatt och utökad gruvverksamhet samt för förändringar i anrikningssands- och klarningsmagasinen.

På projektet tillämpas FN:s/ECE:s konvention om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen). Miljöministeriet är behörig myndighet i Finland.

Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning

Den 28 januari 2019 tog miljöministeriet emot den svenska miljömyndighetens underrättelse om att ett förfarande för miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) ska inledas i anslutning till gruvprojektet.

Myndigheter, invånare och sammanslutningar i Finland har möjlighet att lämna utlåtanden och framföra åsikter om huruvida Finland borde delta i MKB-förfarandet för projektet, vilka betydande skadliga miljökonsekvenser projektet kan ha i Finland och i vilken grad dessa borde utredas.

Vänligen lämna skriftligen in åsikter och utlåtanden till miljöministeriet senast den 1 mars 2019 på adressen kirjaamo@ym.fi eller Miljöministeriet, PB 35, 00023 Statsrådet.

Mer information:

Internationellt hörande:
Sanna Käyhkö, miljöministeriet, fornamn.efternamn@ym.fi, tfn , 029 5160 566

Publicerad 5.2.2019 kl. 14.57, uppdaterad 7.2.2019 kl. 9.15
  • FI
  •  
  • SV