Naturgasledningen Nord Stream 2 i Östersjön

Två nya naturgasledningar med en sträckning på ca 1 200 kilometer ska anläggas på botten av Östersjön. Omkring 378 kilometer av de planerade ledningarna kommer att ligga inom Finlands ekonomiska zon. Ledningarna löper genom Rysslands, Tysklands och Danmarks territorialvatten och ekonomiska zoner och genom Finlands och Sveriges ekonomiska zoner.

För projektet ansvarar bolaget Nord Stream 2 AG.

Begäran om utlåtande om de miljökonsekvenser som naturgasledningsprojektet Nord Stream 2 beräknas ha för Finland när det gäller det sydöstra sträckningsalternativet för den del av ledningen som anläggs i danskt vatten

Myndigheter, invånare och sammanslutningar i Finland hade till 28 juni 2019 möjlighet att framföra sina utlåtanden och åsikter om de miljökonsekvenser som det sydöstra sträckningsalternativet i Danmark beräknas ha för Finland.


Begäran om utlåtande om de miljökonsekvenser som naturgasledningsprojektet Nord Stream 2 beräknas ha för Finland när det gäller det nordvästra sträckningsalternativet för den del av ledningen som anläggs i danskt vatten

Miljöministeriet bad myndigheter, invånare och sammanslutningar om utlåtanden och åsikter om de miljökonsekvenser som det nordvästra sträckningsalternativet i Danmark beräknas ha för Finland.

Andra länders tillståndsbeslut om projektet

Samråd om resultatet av miljökonsekvensbedömningen

Det projektansvariga bolagets miljökonsekvensbeskrivning innehåller information om projektet och tillhörande alternativ och en enhetlig bedömning av de olika alternativens miljökonsekvenser. Det har utarbetats en konsekvensbeskrivning för hela Finlands ekonomiska zon om projektet och dess konsekvenser samt en bedömningsrapport om projektet som också innehåller en beskrivning av de gränsöverskridande miljökonsekvenserna. De dokument som handlar om projektets gränsöverskridande miljökonsekvenser den sk. :

Tyskland, Sverige och Ryssland bad i ett brev den 6 april 2017 om synpunkter på de dokument som rör miljökonsekvensbedömningen av projektet. Myndigheter, invånare och sammanslutningar i Finland har möjlighet att framföra sina åsikter om bedömningen och dess resultat till de delar konsekvenserna kan anses sträcka sig till Finland.

Miljökonsekvensbeskrivningen av naturgasledningsprojektet Nord Stream 2 och bedömningsrapporten om hela projektet (den s.k. Esborapporten) hölls framlagda den 7 april–5 juni 2017. NTM-centralen i Nyland lämnade den 26 juli 2017 ett utlåtande om miljökonsekvensbeskrivningen av projektet. Miljöministeriet har framfört de ställningstaganden som gäller ledningens sträckning i andra länder till länderna i fråga.

Tidigare dokument

Nord Stream AG inledde den 25 mars 2013 ett MKB-förfarande för gasledningsprojektet i Finland genom att lämna in ett program för miljökonsekvensbedömning till NTM-centralen i Nyland. NTM-centralen i Nyland är kontaktmyndighet för miljökonsekvensbedömningen av projektet.

På projektet tillämpas FN:s/ECE:s konvention om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen), enligt vilken finländarna har möjlighet att framföra åsikter om hela projektets miljökonsekvenser till de delar konsekvenserna sträcker sig till Finland. Miljöministeriet är i Finland den behöriga myndighet som avses i konventionen.

Myndigheter, invånare och sammanslutningar i Finland hade fram till den 6 juni 2013 möjlighet att framföra sina åsikter om miljökonsekvensbedömningen till de delar konsekvenserna sträcker sig till Finland. Utifrån de framförda åsikterna och utlåtandena lämnade NTM-centralen i Nyland den 4 juli 2013 ett eget utlåtande om programmet för miljökonsekvensbedömning av projektet. När det gäller ledningens sträckning i andra länder framför miljöministeriet ställningstagandena till länderna i fråga.

I överensstämmelse med Esbokonventionen sände Tyskland, Danmark, Sverige och Ryssland den 8 april 2013 en underrättelse till Finland om att förfarandet för miljökonsekvensbedömning inleds. Ett dokument om miljökonsekvensbedömningen av projektet i hela Östersjöområdet bifogades.

I sitt svar den 14 juni 2013 anmälde Finland sitt deltagande i dessa länders MKB-förfaranden. I kompletterande dokument vidarebefordrade miljöministeriet den 16 juli 2013 ett sammandrag av de utlåtanden och åsikter som i Finland framförts om miljökonsekvensbedömningen av gasledningsprojektet.

De utlåtanden och åsikter som framförts i Finland och i andra länder finns på Nord Streams webbplats.

Projektet har konsekvenser också i andra Östersjöländer, vilket innebär att också deras myndigheter, medborgare och sammanslutningar har rätt att delta i MKB-förfarandet i Finland i enlighet med lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, om den del av projektet som gäller Finland har konsekvenser som sträcker sig till andra länder. I överensstämmelse med Esbokonventionen sände Finland i mars 2013 underrättelser till Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Danmark, Sverige och Ryssland om att bedömningen inleds. Alla ovanstående länder har meddelat att de deltar i Finlands MKB-förfarande.

Mer information:

Kontaktmyndighet för MKB-förfarandet:
Leena Eerola, överinspektör, NTM-centralen i Nyland, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi, tfn 0295 021 380

Internationellt hörande:
Lasse Tallskog, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet, fornamn.efternamn@ym.fi, tfn 0295 250 284

Bilagor

Publicerad 13.5.2019 kl. 16.21, uppdaterad 18.10.2019 kl. 14.17
  • FI
  •  
  • SV