Projektet Balticconnector för en naturgasledning mellan Estland och Finland

Det ska anläggas en naturgasledning under Finska viken mellan Ingå i Finland och Paldiski i Estland. Utöver gasledningen, som går under vattnet, planeras mottagningsstationer i Finland och Estland, en kompressorstation i Ingå och en gasledning som går ovan jord från den finska landföringen till kompressorstationen i Ingå och från den estniska landföringen till mottagningsstationen i Paldiski.

De planerade sträckningsalternativen går från landföringen i Ingå tvärs över Finska viken till landföringen i Estland, och sträckningen går norr eller söder om Stora Fagerö.

Internationellt förfarande för bedömning av miljökonsekvenserna

Projektet förutsätter bedömning av miljökonsekvenserna (MKB-förfarande) i både Finland och Estland. Bedömningsprogrammet omfattar både Finlands och Estlands andelar av projektet. Det projektansvariga bolaget Gasum Oy inledde gasledningsprojektets MKB-förfarande i Finland genom att den 27 januari 2014 skicka programmet för bedömning av miljökonsekvenserna till NMT-centralen i Nyland. NTM-centralen i Nyland är kontaktmyndighet för miljökonsekvensbedömningen av projektet. Bedömningsprogrammet är det projektansvariga bolagets förslag till vilka alternativ och konsekvenser som ska bedömas och hur bedömningen ska ordnas.

Bedömningsprogrammet hålls offentligt framlagt mellan den 10 februari och den 7 april 2014.

Projektet omfattas även av FN:s/ECE:s konvention om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen) och av Finlands bilaterala överenskommelse med Estland om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang. I överensstämmelse med Esbokonventionen sände Estland den 7 februari 2014 en underrättelse till Finland om att förfarandet för miljökonsekvensbedömning inleds i Estland. Myndigheter, invånare och sammanslutningar i Finland har möjlighet att framföra åsikter om miljökonsekvensbedömningen av projektet till de delar konsekvenserna berör Finland. Åsikter och utlåtanden kan lämnas in till NTM-centralen i Nyland fram till den 7 april 2014.

När den utsatta tiden har löpt ut formar Finland sin ståndpunkt beträffande deltagandet i MKB-förfarandet i Estland och informerar Estland om de åsikter och utlåtanden som inlämnats. Finlands svar till Estland finns på dessa webbsidor från den 18 april 2014.

Mer information:

Kontaktmyndighet för MKB-förfarandet:

Överinspektör Leena Eerola, NTM-centralen i Nyland, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi, tfn 0295 021 000.

Internationellt hörande:

Konsultative tjänstemannen Seija Rantakallio, miljöministeriet, fornamn.efternamn@ymparisto.fi, tfn 0295 250 246.

Publicerad 5.3.2014 kl. 9.07, uppdaterad 5.3.2014 kl. 9.18