Vindkraftspark i nordvästra Estland

På havsområdet nordväst om Dagö (Hiiumaa) i Estland planerar man att bygga 107-182 vindkraftverk. Den planerade kapaciteten i ett enskilt vindkraftverk är 4–12 megawatt, och vindkraftsparken kommer att ha en total effekt på 700–1100 megawatt. Enefit Green AS (före detta OÜ Nelja Energia) ansvarar för projektet. Estlands miljöministerium är kontaktmyndighet för miljökonsekvensbedömningen och beslutar om tillstånd. 

Projektet omfattas av FN:s/ECE:s konvention om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen) och av Finlands bilaterala överenskommelse med Estland om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang. Miljöministeriet är i Finland den behöriga myndighet som avses i Esbokonventionen.

Samråd om andra komplettering till miljörapport

Miljöministeriet har fått från Estlands miljömyndigheter ett tillägg till miljörapporten om miljöeffekterna av vindkraftverket i nordvästra Estland. Den 13 juli 2018 fattade det estniska miljöministeriet ett beslut att inte godkänna miljörapporten för projektet eftersom rapporten inte var lämplig och tillräcklig. Enefit Green AS, ansvarig för projektet, har slutfört miljörapporten efter ett beslut av Estlands miljöministerium.

Det fanns en möjlighet att lämna ytterligare kommentarer till de dokument som Estland lämnat in. Kommentarer skulle skickas till miljöministeriets registratorskontor (kirjaamo@ym.fi) senast 30.9.2019.

Dokument

Tidigare steg i förfarandet för miljökonsekvensbedömning

Samråd om komplettering till miljörapport

Miljöministeriet fick från Estlands miljöministerium ett tillägg till MKB-rapporten om miljökonsekvenserna av vindkraftsparken i nordvästen Estland våren 2017. Enligt det estniska miljöministeriet har Finlands tidigare kommentarer till MKB-rapport beaktats i tillägget till MKB-rapporten.

Det fanns en möjlighet att lämna ytterligare kommentarer till de dokument som Estland lämnat in. Kommentarer skulle skickas till miljöministeriets registratorskontor (kirjaamo@ym.fi) senast 28.4.2017. Kommentarerna hade informerat i miljöministeriets svar till Estland i maj 2017.

Dokument

Samråd om resultatet av miljökonsekvensbedömningen

Miljöministeriet mottog en anmälan från Estland om resultaten av förfarandet för miljökonsekvensbedömning (MKB) för en vindkraftspark. Myndigheter, invånare och sammanslutningar i Finland har mellan den 10 oktober och 4 november 2011 möjlighet att framföra sina åsikter om resultatet av miljökonsekvensbedömningen till de delar konsekvenserna kan anses sträcka sig till Finland.

Konsekvensbeskrivningen är det projektansvariga bolaget OÜ Nelja Energias rapport om projektets miljökonsekvenser och möjligheterna att lindra dem.

Handlingar som hänför sig till resultatet av MKB-förfarandet:

Den 11 maj 2007 lämnade miljöministeriet ett utlåtande till Estland där ministeriet meddelade att det deltar i miljökonsekvensbedömningen av projektet. Det föreslås att vindkraftsparken ska byggas på ett grunt havsområde utanför Dagö som är en rastplats för sjöfåglar under flyttningen och eventuellt också en plats där alförrädaren, som är en av Finlands internationella ansvarsarter, övervintrar. Dagös västra spets är en av Östersjöns viktigaste yttersta punkter för arktiska fåglar under flyttningen.

Mera information:

Sakkunning, MKB, Essi Römpötti, tfn 0295 250 048, fornamn.efternamn@ym.fi

Projektansvarig, Viktor Joasaare, Enefit Green AS, fornamn.efternamn@enefitgreen.ee

Publicerad 6.5.2013 kl. 15.09, uppdaterad 21.11.2019 kl. 10.25
  • FI
  •  
  • SV