Gå till innehållet

EU:s miljöpolitik

Finland främjar hållbar utveckling och hänsyn till miljöaspekter inom alla verksamhetsområden i Europeiska unionen.

Miljöministeriet ansvarar för att samordna, bereda och följa upp miljö- och naturvårdsärenden inom EU.  Statsrådets kansli ansvarar för de allmänna riktlinjerna inom Finlands EU-politik.

EU är part i en lång rad internationella miljöavtal, som också förbinder Finland.

EU:s miljölagstiftning

EU:s miljöpolitik genomförs huvudsakligen genom lagstiftning. Gemenskapens miljölagstiftning godkänns av EU:s miljöråd och Europaparlamentet utgående från kommissionens förslag.

Tillsammans med övriga ministerier ansvarar miljöministeriet för att verkställa gemenskapens miljölagstiftning i Finland. Kommissionen övervakar verkställigheten och tillämpningen av lagstiftningen i medlemsstaterna genom tillsynsverksamhet.

EU:s miljöråd

Europeiska unionens råd som består av representanter för medlemsstaterna, dvs. ministerrådet, är vid sidan av Europaparlamentet det näst viktigaste lagstiftningsorganet inom EU. De ministrar som ansvarar för miljöfrågor sammanträder fyra gånger om året och konstellationen benämns då miljörådet.

Förutom i miljörådet sammanträder miljöministrarna två gånger om året till ett inofficiellt möte.

Rådets arbete bereds av de ständiga representanternas kommitté (Coreper), som består av ambassadörer för medlemsstaternas EU-representationer.

Under rådet arbetar en miljöarbetsgrupp, där medlemsländerna representeras av de tjänstemän som arbetar vid EU-representationerna och/eller skickats ut från medlemsstaterna. Internationella miljöfrågor behandlas av miljöarbetsgruppen i en särskild konstellation. Dessa arbetsgrupper bereder ärenden som rådet sedan fattar beslut om.

Ytterligare information

Rådet för internationella ärenden Liisi Klobut, tfn 050 301 8212, förnamn.efternamn@ymparisto.fi

EU-lagstiftning om byggande

Miljöministeriet sköter också ärenden om byggande, t.ex. om produktgodkännande för byggprodukter, byggnaders miljökonsekvenser samt byggnaders och byggprodukters energieffektivitet.

EU-lagstiftningen om byggande kommer i det närmaste att beredas i konkurrens- eller energiministrarnas råd.

Övrigt europeiskt samarbete

CEMAT (European Conference of Ministers Responsible for Regional and Spatial Planning) är ett samarbetsforum mellan de ministrar i Europarådets 47 medlemsländer som ansvarar för regionplaneringen. CEMAT främjar samarbetet mellan EU och övriga Europa i regionplaneringsfrågor. För Finlands del är det viktigt att Ryssland aktivt deltar i CEMAT-samarbetet. Medlemsstaternas representanter sammanträder i en ämbetsmannakommitté. Sekretariatet i Strasbourg sköter utöver regionplaneringssamarbetet även ärenden som anknyter till den europeiska landskapskonventionen.


Samarbete genomförs även i bl.a. VASAB-kommittén (Committee on Spatial Planning and Development of the Baltic Sea Region), som handlägger ärenden om havsområdesplanering i Östersjöregionen. Kommittén bereder ministermöten och verkställer deras beslut. Nästa ministermöte hålls i Tallin 2014 och då ska man främst ta upp havsområdesplaneringen som VASAB utvecklar tillsammans med HELCOM.

Ytterligare information

Byggnaders och byggprodukters energieffektivitet                                   
Pekka Kalliomaki, tfn. +358 295 250 114, förnamn.efternamn@ym.fi
Maarit Haakana, tfn. +358 295 250 069, förnamn.efternamn@ym.fi

Användning av förnybar energi i byggnader                                            
Katja Outinen, tfn. +358 295 250 217, förnamn.efternamn@ym.fi

Byggnaders miljökonsekvenser                                                                  
Harri Hakaste, tfn. +358 295 250 074, förnamn.efternamn@ym.fi

Aktuellt

Finlands ordförandeskap når sin kulmen: EU:s miljöministrar behandlar både den europeiska gröna given och den biologiska mångfalden

18.12.2019
EU:s miljöministrar samlas under ledning av miljö- och klimatminister Krista Mikkonen i Bryssel den 19 december. Vid mötet i miljörådet kommer ministrarna att diskutera prioriteringarna i EU:s miljö- och klimatpolitik under de kommande åren. Dessutom kommer ministrarna att i sina slutsatser dra upp riktlinjer för hur den globala förlusten av biologisk mångfald ska stoppas. Nästa år ska världens länder komma överens om nya gemensamma mål för den biologiska mångfalden.

Publicerad 5.11.2013 kl. 15.50, uppdaterad 18.6.2019 kl. 14.38