Finlands och Estlands naturvårdssamarbete

Finland och Estland har samarbetet kring naturvård sedan 1991. Man samarbetar bland annat i frågor om
 • vård- och användningsplanering, återställande, kundundersökningar och naturfostran gällande naturskyddsområden och Natura 2000-områden
 • skötsel av vårdbiotoper
 • skadliga främmande arter
 • konsekvensbedömning
 • inledande av trepartssamarbete mellan Finland, Estland och Ryssland.

Tillsammans behandlar Finland och Estland även frågor som rör EU:s habitat- och fågeldirektiv.

Samarbetet styrs av en arbetsgrupp med representanter från båda länderna och som sammanträder två gånger om året. Arbetsgruppens ordföranden är representanter från Finlands och Estlands miljöministerier.

Finlands representanter i arbetsgruppen kommer från

 • miljöministeriet
 • Forststyrelsen
 • Finlands miljöcentral
 • Finlands miljöcentral
 • forskningsinstitut
 • närings-, trafik- och miljöcentralerna.
Från Estland deltar representanter från
 • miljöministeriet
 • miljöverket
 • Forststyrelsen
 • forskningsinstitut.

Ytterligare information

Naturvårdsdirektör Ilkka Heikkinen, förnamn.efternamn@ym.fi, tfn +358 295 250 079
Specialplanerare Mikael Nordström, Forststyrelsen, förnamn.efternamn@metsa.fi, tfn. 0400 445 234

Publicerad 12.3.2013 kl. 15.41, uppdaterad 28.7.2016 kl. 14.08