Gå till innehållet

Hållbar utveckling vid miljöministeriet

Den officiella webbplatsen för hållbar utveckling i Finland upprätthålls av statsrådets kansli och finns på adressen www.kestavakehitys.fi.

Kestävä kehitys
 

Miljöministeriet har en viktig roll när det gäller att verkställa miljödimensionen av hållbar utveckling och inkludera den i den övergripande politiken för hållbar utveckling både nationellt och i det internationella samarbetet. Generalsekreteraren i kommissionen för hållbar utveckling arbetar vid miljöministeriet och stöder statsrådets kansli i samordningen och styrningen av politiken för hållbar utveckling.

 
 

Agenda 2030 för hållbar utveckling

Finlands politik för hållbar utveckling styrs av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling, som antogs vid FN:s toppmöte för hållbar utveckling i september 2015. Syftet med Agenda 2030 är att lyfta den globala utvecklingen in på ett spår som tryggar människors välbefinnande och mänskliga rättigheter samt den ekonomiska välfärden och stabiliteten i samhället på ett sätt som är hållbart med tanke på miljön och som gör slut på den extrema fattigdomen i världen. Agenda 2030 innehåller gemensamma principer, 17 globala mål (Sustainable Development Goals; SDGs), 169 delmål, metoder för verkställandet och ett system för uppföljning och utvärdering. En förutsättning för ett lyckat genomförande är att alla aktörer i samhället deltar i arbetet, men det huvudsakliga ansvaret för att målen uppnås ligger hos regeringarna. Agenda 2030 är universellt och gäller därmed alla länder i världen.

Genomförandet av Agenda 2030 följs upp globalt via FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling (High-Level Political Forum on Sustainable Development; HLPF). Högnivåforumet sammanträder årligen på ministernivå under Ekonomiska och sociala rådet ECOSOC och vart fjärde år på statschefsnivå i samband med FN:s generalförsamling (UNGA). FN:s medlemsstater rapporterar till högnivåforumet om hur genomförandet framskrider på frivillig väg. Finland var en av de första länderna som överlämnade sin rapport 2016 (Voluntary National Review, VNR). Finland har meddelat att landet kommer att lämna en rapport till högnivåforumet vart fjärde år, nästa gång i juli 2020.

Nationellt arbete

I det nationella samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling ”En målbild för Finland 2050”, som uppdaterades 2016, beskrivs Finlands vision för hållbar utveckling: Ett välmående Finland som tar globalt ansvar och tryggar naturens bärkraft.

Det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling fungerar som en långsiktig målbild och ett verktyg för politisk konsekvens i det strategi- och programarbete som olika förvaltningsområden och samhällsaktörer utför. Det innehåller åtta mål, som utgör en tolkning av de globala målen för hållbar utveckling med tanke på det finländska samhället. Det samhälleliga åtagandet inbegriper också ett verktyg som ska bidra till att målen förverkligas. Via sidan Sitoumus2050 kan vem som helst i Finland ingå ett eget konkret åtgärdsåtagande för att främja hållbar utveckling i den egna verksamheten.

Statsminister Sipiläs regering överlämnade i februari 2017 en redogörelse till riksdagen med tanke på genomförandet av Agenda 2030: Hållbar utveckling i Finland – långsiktigt, koherent och inkluderande. I redogörelsen lyfts två fokusområden för genomförandet fram: ett koldioxidneutralt och resurssmart Finland och ett Finland där det råder jämlikhet, jämställdhet och kompetens. Fokusområdena omfattar flera åtgärder för bekämpning av klimatförändringen, främjande av cirkulär ekonomi, bevarande och hållbart nyttjande av naturresurser samt hållbarhet i boende och bostadspolitik. Miljöministeriet har en viktig roll i genomförandet av dessa åtgärder. Redogörelsen innehåller också flera riktlinjer som spänner över flera regeringsperioder. Utifrån redogörelsen har det också skapats ett nationellt system för uppföljning och bedömning av hållbar utveckling och tillhörande indikatorer som stöd i uppföljningen av genomförandet.

Finlands kommission för hållbar utveckling

I Finland har ett långsiktigt arbete för hållbar utveckling pågått redan sedan 1993, då Finlands kommission för hållbar utveckling bildades. Arbetet har utförts under ledning av respektive regerings statsminister. Miljöministern har alltid varit vice ordförande i kommissionen. Utöver regeringen består kommissionen av en brett sammansatt grupp samhälleliga aktörer: representanter för ministerier, regioner, kommuner och Ålands självstyrelse, industrins och jordbrukets intresseorganisationer, fackföreningsrörelser, organisationer på utbildningsområdet och en stor grupp civilsamhällesorganisationer från olika samhällsområden.

Den nuvarande kommissionen, som tillsatts för 2016‒2019, har som mål att etablera hållbar utveckling i beslutsfattandet och politiken få hela samhället delaktigt i förverkligandet av hållbar utveckling genom möten, dialog och nätverk mellan olika aktörer dela med sig av och informera om bästa praxis för förverkligandet av hållbar utveckling såväl nationellt som internationellt.

Generalsekreterare i kommissionen är Annika Lindblom från miljöministeriet. Generalsekreteraren har nära samarbete med sekretariatet för hållbar utveckling vid statsrådets kansli. Statsrådets kansli svarar för den allmänna samordningen av det nationella genomförandet när det gäller hållbar utveckling.

Publicerad 7.12.2018 kl. 15.11, uppdaterad 7.12.2018 kl. 15.10
  • FI
  •  
  • SV