Gå till innehållet

Samarbete med Ryssland inom vattenvården

Med samarbetet inom vattenvården strävar man efter att minska belastningen på Finska viken och de miljörisker som hotar Östersjön. S:t Petersburg är den enskilt största förorenaren invid Finska viken och har därmed varit miljöministeriets viktigaste samarbetspartner. Samarbete sker dock även på annat håll i nordvästra Ryssland.

Samarbete med S:t Petersburgs vattenverk

Målet med samarbetet har varit att minska den belastning som avloppsvattnet från S:t Petersburg orsakar. Vattenverket i S:t Petersburg behandlar 98 procent av sitt avloppsvatten i enlighet med de rekommendationer som Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö har utfärdat.

Miljöministeriet har finansierat samarbetsprojekt med S:t Petersburgs vattenverk med sammanlagt ca 40 miljoner euro. Finland har dessutom via stödfonden för Nordliga dimensionens miljöpartnerskap deltagit i olika projekt tillsammans med internationella finansinstitut.

Till de viktigaste insatserna hör byggandet av ett reningsverk i sydväst byggandet av en  slamförbränningsanläggning i det norra reningsverket införandet av effektivare fosforreduktion vid reningsverken samarbetet mellan Helsingfors Vatten och S:t Petersburg byggandet av samlingsavloppstunneln i Neva.

Miljöministeriet har stött finländska företag som har levererat utrustning till S:t Petersburg och även berett och övervakat projekt. Investeringarna i den grundläggande infrastrukturen för avloppsvattenrening, effektivare fosforreduktion samt driften och underhållet av reningsverken har minskat den eutrofierande fosforbelastning i Östersjön som härstammar från S:t Petersburg med över 2 000 ton per år.

Leningrad, Viborg, Sosnovyj Bor och Petrozavodsk

I städerna i Leningrad oblast genomförs vattenvårdsprojekt i samarbete med Nordliga dimensionens miljöpartnerskap. Miljöministeriet har med 1,4 miljoner euro understött ett program för utveckling av vattentjänsterna i fyra städer, nämligen Gattjina, Tichvin, Pikaljovo och Kirovsk. Programmet var ett investeringsprojekt på 20 miljoner euro.

I Viborg har man testat kemisk fosforrening vid reningsverket. Målet med projektet var att reducera fosfor enligt den rekommendation som kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö utfärdat. Eventuella fortsatta åtgärder utreds under ledning av NEFCO.

Investeringarna i saneringen vid reningsverket i staden Sosnovyj Bor finansieras utöver av staden själv även av Nordiska miljöfinansieringsbolaget NEFCO, stödfonden för Nordliga dimensionens miljöpartnerskap och miljöministeriet. Miljöministeriets finansiering är inriktad på kemisk fosforrening och understöd till anskaffningar. De totala projektkostnaderna uppgår till 2,9 miljoner euro.

I Petrozavodsk genomförs ett investeringsprogram som förbättrar dricksvattenkvaliteten och avloppsvattenhanteringen i staden. Projektet finansieras av Petrozavodsk stad, Ryska federationen och Karelska republiken samt NEFCO, Nordiska investeringsbanken, stödfonden för Nordliga dimensionens miljöpartnerskap och miljöministeriet. Miljöministeriets finansiering går främst till understöd för anskaffningar. Projektets totala kostnader uppgår till 32 miljoner euro, varav miljöministeriets understöd är 2 miljoner euro.

Avloppsreningsverket i Kaliningrad

Avloppsreningsverket i Kaliningrad invigdes i juni 2017. Att reningsverket nu tas i drift påverkar hela Östersjön. Kaliningrad har länge varit en av de största kvarvarande punktbelastningskällorna i Östersjön, i och med att avloppsvattnet från uppemot en halv miljon invånare har släppts ut som sådant i havet. Avloppsreningsverket minskar fosforbelastningen i Östersjön med 120 ton och kväveutsläppen med 300 ton per år. Om man ser till Östersjöländernas totala belastning på centrala Östersjön motsvarar dessa reduktioner 0,7 och 0,08 %. Behandlingen motsvarar de rekommendationer som Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö har gett i fråga om fosfor och organiskt material, men det behövs ytterligare investeringar i kvävereduktion.

Kostnaderna för reningsverket uppgick till ca 70 miljoner euro. Den största projektfinansiären var en rysk statlig specialfond. Projektet har fått direkt gåvofinansiering från svenska staten och från stödfonden för Nordliga dimensionens miljöpartnerskap, genom vilken också Finland har deltagit i finansieringen av projektet.

Miljösamarbete inom jordbruket i nordvästra Ryssland

Samtidigt som de kommunala källornas belastning på Finska viken har minskat betydligt, utgör näringsutsläppen från livsmedelsproduktionen i nordvästra Ryssland, i synnerhet från stora djurgårdar, en ökande miljörisk. Miljöministeriet har tillsammans med jord- och skogsbruksministeriet, NEFCO och jordbrukskommittén i Leningrad oblast gett stöd till miljösamarbete inom jordbruket i området. Inom samarbetet har man bl.a. tagit fram anvisningar för hållbar jordbrukspraxis, utrett tekniska och ekonomiska alternativ till gödselhanteringen på stora gårdar och utvecklat gödselhanteringen på Novoladozky djurgård, som är belägen vid Ladogas strand.

 

Mer information:

Kristiina Isokallio, råd för internationella ärenden, tfn 050 581 9618, fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 2.4.2013 kl. 14.01, uppdaterad 29.8.2017 kl. 13.15