Avveckling av normer

Aktuellt RSS

hallituksen kärkihanke sv

Regeringen lägger fram lagförslag om ett enda serviceställe för miljörelaterade tillstånd

29.11.2018
Regeringen föreslår att det stiftas en ny lag som möjliggör samtidig behandling av vissa miljörelaterade tillstånd. I modellen med ett enda serviceställe kan den som ansöker om tillstånd på en och samma gång elektroniskt ansöka om tillstånd hos flera myndigheter. Den myndighet som samordnar tillståndsärenden sköter kontakten till de andra tillståndsmyndigheterna på kundens vägnar. Målet är att få till stånd en snabbare och smidigare tillståndsprocess.

Med avveckling av normer avses arbete för smidigare författningar. Regeringsprogrammets mål om avveckling av normer kommer inom miljöministeriets förvaltningsområde framför allt till uttryck i form av arbete för smidigare författningar. Målet är att underlätta medborgarnas vardag och företagens verksamhet. Ändringarna syftar i praktiken ofta till att snabba upp handläggningen av miljörelaterade tillståndsärenden så att man t.ex. minskar behovet att göra separata utredningar för olika myndigheter. Samtidigt värnar man om naturskyddet och tryggar en god miljöstatus.

Pågående projekt för avveckling av normer

 • Lagstiftningprojekt om ett enda serviceställe
 • Tredje fasen för revidering av miljöskyddslagen Ändringarna ska bidra till ett ännu smidigare miljötillståndsförfarande. Ändringarna innebär också att vissa verksamheter inte längre ska omfattas av tillståndsplikt, antingen så att tillståndsplikten för dessa verksamheter frångås helt och hållet eller så att förfarandena förenklas betydligt. Isynnerhet tillståndsförfarandet för djurstallar ska bli smidigare.

Slutförda projekt

 • Projekt för översyn av förfarandet vid miljökonsekvensbedömning som innebär att det bereds förslag om integrering av projektplaner och MKB-förfaranden.Förändringarna trädde i kraft den 16.5.2017.
 • Markanvändnings- och bygglagen reviderades så att tillståndsprocesserna för planläggning och byggande blev smidigare och normer avvecklade. Förändringarna trädde i kraft den 1.5.2017.
 • Förfarandena för skydd av flygekorrar inom skogsbruket ändras – kraven på skydd förblir dock oförändrade
  15.4.2016 trädde i kraft ändringen av naturvårdslagen, varmed närings-, trafik- och miljöcentralerna inte längre fattar beslut om avgränsning av flygekorrars föröknings- och rastplatser i samband med anmälan om användning av skog.
 • Behörigheten att bevilja undantag har i sin helhet överförts till kommunerna
  1.4.2016 trädde i kraft ändringen av markanvändnings- och bygglagen trätt i kraft, som innebär att kommunerna hädanefter kommer att fatta alla undantagsbeslut som gäller byggande. Tidigare fattade närings-, trafik och miljöcentralerna en del av exempelvis de undantagsbeslut som gäller strandbyggande.
 • Miljöministeriet fastställer inte längre landskapsplaner
  1.2.2016 trädde i kraft ändringen av markanvändnings- och bygglagen, varmed miljöministeriet inte längre fastställer landskapsplaner och kommunernas gemensamma generalplaner. Nu fattas beslut om landskapsplanen av landskapsförbundet och beslut om kommunernas gemensamma generalplaner av den aktör som i varje enskilt fall har fått i uppdrag att godkänna planen. Ändringen inverkar inte på de krav som ställs på innehållet i planerna.

Läs mera om avreglering

Mer information:

Riitta Rönn, lagstiftningsdirektör, fornamn.efternamn@ym.fi, tfn 0295 250 255.

Publicerad 6.11.2015 kl. 13.03, uppdaterad 5.3.2018 kl. 15.35