Green deal-avtal

Green deal är ett frivilligt avtal mellan staten och näringslivet. Avtal kan också ingås med offentliga sektorn. Målet är att tillsammans främja målen för hållbar utveckling genom att ta fram lösningar för hur klimatförändringen kan begränsas och en cirkulär ekonomi främjas.

Genom avtalen kan verkställandet av dagens lagstiftning effektiviseras eller kompletteras. I avtalen kan det också ställas upp mål som är striktare än vad lagstiftningen anger, och på så sätt kan man nå vissa mål utan att utfärda ytterligare bestämmelser.

Avtalsparterna förbinder sig till ambitiösa mål som ska följas upp, och syftet är att dessa ska ha betydande inverkan på miljön och samhället. Med Green deal-avtal strävar man efter att uppnå förhållandevis snabba resultat, och i avtalet kommer parterna överens om hur dessa ska följas upp. Avsikten med avtalen är att tillföra mervärde i förhållande till dagens situation. Avtalsparterna söker tillsammans efter nya lösningar och verksamhetsmodeller för att tackla specifika utmaningar. I avtalen fastställs vilka åtgärder avtalsparterna och de företag som förbundit sig till avtalet ska vidta för att de uppställda målen ska kunna nås. Åtgärderna vidtas i form av ett åtgärdsåtagande.

Green deal-avtalen och tillhörande åtaganden utgör en del av det övergripande samhälleliga åtagande som Finlands kommission för hållbar utveckling har utformat. Företagen förbinder sig att främja de mål som fastställs och de åtgärder som föreslås i avtalen genom att i samråd med ministerierna ingå ett åtagande på webbplatsen Sitoumus 2050. Mer information om Green deal-avtalen och det samhälleliga åtagandet:

Green deal-avtal som miljöministeriet har ingått:

  • Avtal om plastkassar med Finsk Handel (2016). Målet är en förbrukning på högst 40 kassar per person och år före utgången av 2025 
  • Klimatavtal mellan bilbranschen och staten (Green deal) (2018), som kommunikationsministeriet och miljöministeriet har ingått med Bilimportörerna och -industrin rf och Autoalan Keskusliitto ry. Syftet med avtalet är att minska koldioxidutsläppen från trafiken. Avtalet gäller till utgången av 2025.
  • Avtal om utveckling av den riksomfattande oljeavfallshanteringen med Miljöindustrin och -tjänster YTP rf (2019). Avtalet kommer att fogas till det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling.
  • Green deal-avtal för arbetsmaskinbranschen (2019). Miljöministeriet ingick avtalet med Tekniska Handelsförbundet rf. Avtalet uppmuntrar branschen att lyfta fram metoder som kan minska koldioxidutsläppen från arbetsmaskiner.

Mer information:

Leena-Kaisa Piekkari, sakkunnig, tfn 0295 250 055, fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 7.12.2018 kl. 13.05, uppdaterad 4.11.2019 kl. 16.00