Markanvändning och byggande

Aktuellt

MBT-uppföljning 2016–2019: Målen för markanvändningen, boendet och trafiken i Helsingforsregionen har uppnåtts väl

9.12.2019
Det avtal som staten och Helsingforsregionens kommuner har ingått när det gäller markanvändning, boende och trafik (MBT-avtalet) närmar sig de gemensamt överenskomna mål som ställts upp. Avtalet har betydande verkningar såväl regionalt som nationellt. Detta framgår av den uppföljning som gjorts för avtalsperioden 2016–2019.

Allt aktuellt

Genom att planera markanvändningen och byggandet skapar man förutsättningar för en livskraftig byggd miljö av hög kvalitet. Välplanerade planläggnings- och bygglösningar ger välbefinnande och livskraft, och främjar hållbar utveckling.

Markanvändningen och byggandet regleras genom lagstiftning och andra bestämmelser och föreskrifter där det anges vilka skyldigheter och ansvar enskilda har och vilka styr- och tillsynsuppgifter myndigheterna ska sköta. Målet är att

  • skapa en hälsosam, säker och trivsam livsmiljö som fungerar socialt och där behoven hos olika befolkningsgrupper beaktas
  • säkerställa att byggandet håller god kvalitet och är energieffektivt
  • göra samhällstrukturen tätare och enhetligare och främja hållbar utveckling
  • ge medborgarna möjlighet att delta i planeringen av markanvändningen och byggandet.
Publicerad 28.4.2015 kl. 12.17, uppdaterad 5.6.2019 kl. 11.33