En parlamentarisk uppföljningsgrupp och en arbetsgrupp har tillsatts med tanke på totalreformen av markanvändnings- och bygglagen

Pressmeddelande 25.4.2018 kl. 17.43

Miljöministeriet har i dag tillsatt en parlamentarisk uppföljningsgrupp och en arbetsgrupp med tanke på beredningen av totalreformen av markanvändnings- och bygglagen.

Ordförande för den parlamentariska uppföljningsgruppen är bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen. I gruppen finns en medlem från varje parti som är representerat i riksdagen. Den parlamentariska uppföljningsgruppen ska ta ställning till de huvudsakliga riktlinjerna för reformen, utvärdera beredningsarbetet och främja en sådan dialog mellan framför allt de politiska aktörerna som gagnar reformen. Vice ordförande för den parlamentariska uppföljningsgruppen är kanslichef Hannele Pokka från miljöministeriet.

Arbetsgruppen ska utifrån den parlamentariska uppföljningsgruppens riktlinjer utarbeta ett förslag till ny markanvändnings- och bygglag. Arbetsgruppen ska bl.a. samordna arbetet och fastställda en tidsplan för det samt svara för konsekvensbedömningen. Ordförande för arbetsgruppen är överdirektör Helena Säteri från miljöministeriet och vice ordförande är professor Ari Ekroos från Aalto-universitetet. Professor Ekroos kommer också att vara ordförande för det forum för intressegrupper som tillsätts i maj. Forumet har i uppgift att säkerställa att det förs en bred dialog och att det finns expertis som kan anlitas fullt ut i reformarbetet.

Informationsunderlaget för lagreformen har utökats genom ett flertal bakgrundsutredningar och projekt, idémöten på webben och seminarier. Den information som tagits fram under tjänstemannaberedningen har sammanställts till ett diskussionsunderlag, vars utkast kan kommenteras fram till den 15 maj.

Markanvändnings- och bygglagen omfattar planering, byggande och användning av områden och byggnader. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2000, och har efter det ändrats flera gånger. Uppemot två tredjedelar av lagens drygt 300 paragrafer har ändrats, lagts till eller upphävts. Under den tid lagen varit i kraft har det gjorts många utredningar om hur lagen fungerar och hur den tillämpas.

Revideringen av markanvändnings- och bygglagen beräknas bli klar före mitten av nästa valperiod.

Mer information:

Tea Usvasuo, ministerns specialmedarbetare, tfn 046 922 8946, fornamn.efternamn@ym.fi

Helena Säteri, överdirektör, tfn 0295 250 281, fornamn.efternamn@ym.fi

  • FI
  •  
  • SV