Gå till innehållet

Energicertifikatet för byggnader förnyas från 1.6: småhus ska ha certifikat vid försäljning och uthyrning

Pressmeddelande 27.2.2013 kl. 16.51

Statsrådet godkände den 27 februari ett antal förordningar som, tillsammans med förordningar som samtidigt utfärdas av miljöministeriet, fullbordar revideringen av lagstiftningen om energicertifikat för byggnader. Energicertifikat behövs från och med den 1 juni också vid försäljning eller uthyrning av äldre småhus, liksom för andra byggnader.

Energicertifikatet anger byggnadens energiprestandaklass och innehåller rekommendationer om hur energiprestandan kan förbättras. Energiprestandaklassen ska anges i försäljnings- och uthyrningsannonser. Certifikatet ska dessutom hållas framlagt i stora byggnader där de lokaler som besöks av allmänheten upptar mer än 500 m².

"Det nya certifikatet är ett tydligare och mer tillförlitligt verktyg i jämförelsen och förbättrandet av olika byggnaders energiprestanda vid köp och uthyrning. För många av oss är en bostad det största köp vi någonsin gör. Det är viktigt att det då finns tillförlitlig information om det objekt vi är i färd med att köpa", berättar Helena Säteri, överdirektör för miljöministeriets avdelning för den byggda miljön.

"Det är också betydelsefullt att det nya certifikatet innehåller rekommendationer om hur energiprestandan kan förbättras, för det är till nytta för både den nuvarande och framtida invånaren. Också enstaka förändringar kan ha stor betydelse. Om fasaden på ett egnahemshus från 1970-talet isoleras bättre, fönstrens energiprestanda förbättras och värmeåtervinningen i ventilationen ökas, kan energiprestandaklassen förbättras från E till D", tillägger Säteri.

Genast efter att lagen har trätt i kraft ska certifikat av det nya slaget upprättas för så gott som alla nya byggnader samt i samband med försäljning och uthyrning även för bostadshöghus och relativt nya småhus. Vid försäljning och uthyrning av småhus som byggts före år 1980 behövs energicertifikat först från och med den 1 juli 2017.

Om fastigheten har ringa värde, om hyran är liten eller om objektet inte förevisas offentligt kan energicertifikatet upprättas med hjälp av en färdig blankett genom ett så kallat förenklat förfarande. Energicertifikat behövs inte för bl.a. fritidsbostäder och skyddade eller små byggnader på högst 50 m². Energicertifikat som utfärdats med stöd av den gamla lagen gäller giltighetstiden ut. De energicertifikat som ingår i disponentintyg gäller till utgången av år 2014.

Verktyget för jämförelse och förbättrande av energiprestandan bekant från hushållsapparater

Vid upprättandet av energicertifikat bedöms byggnadsdelarnas och de tekniska systemens skick samtidigt som det utreds vilka möjligheter det finns att förbättra energiprestandan i byggnaden eller en byggnadsdel på ett kostnadseffektivt sätt och utan att försämra kvaliteten på inomhusluften. Rekommendationerna om energisparande åtgärder bör innehålla en bedömning av vilken inverkan åtgärderna har på den totala energiförbrukningen i byggnaden. Miljöministeriets förordning innehåller information om detaljerna för upprättandet av energicertifikat, om energicertifikatets form och innehåll och om energiprestandaklassernas gränsvärden för byggnader med olika användningsändamål.

Revideringen gör energicertifikaten mer jämförbara och tillförlitliga. En och samma certifikatblankett kommer att användas i fortsättningen, och certifikatet är i kraft 10 år. Byggnaders energiprestanda definieras på samma sätt som i de föreskrifter om nya byggnaders energiprestanda som trädde i kraft den 1 juli 2012. Detta gör det lättare att jämföra nya och gamla byggnader. Den som upprättar energicertifikat ska ha examen inom teknikbranschen eller motsvarande arbetserfarenhet samt godkänt resultat i ett prov som ordnas för dem som ska upprätta certifikat. Behörigheten fastställs enligt två kravnivåer.

Samtidigt med förordningarna godkändes en ändring av den förordning som hänför sig till föreskrifterna om nya byggnaders energiprestanda, som trädde i kraft den 1 juli 2012. Ändringen innebär att de regler för beräkningar som gäller varmt tappvatten preciseras och att vissa detaljer i föreskrifterna uppdateras till följd av den nya lagstiftningen om energicertifikat.

I Finland har det från och med år 2008 krävts energicertifikat vid ansökan om bygglov för alla nya byggnader och från och med år 2009 energicertifikat för försäljning och uthyrning av stora byggnader och nya småhus. Energiförbrukningen i småhus har en central roll i sammanhanget, eftersom de står för 27 % av energiförbrukningen för byggnader.  Sammanlagt uppemot 40 % av den totala energiförbrukningen i Finland hänför sig till byggnader.

Mer information

Överingenjör Maarit Haakana, miljöministeriet, tfn 050-594 01 67, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Lagstiftningsrådet Riitta Kimari, miljöministeriet, tfn 0400-14 38 66, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Överdirektör Helena Säteri, miljöministeriet, tfn 040-779 66 66, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

  • FI
  •  
  • SV