Gå till innehållet

Energiprestandan ska beaktas vid tillståndspliktiga reparationer

Pressmeddelande 28.2.2013 kl. 8.49

Den 27 februari utfärdades miljöministeriets förordning om förbättring av byggnaders energiprestanda vid reparations- och ändringsarbeten. I och med förordningen slutförs revideringen av bestämmelserna om energiprestandan vid reparationer.

Minimikrav har fastställts för energiprestandan i de fall det är fråga om tillståndspliktig reparation av en byggnad, ändring av användningsändamålet eller förnyande av tekniska system. Som sådana reparationer betraktas t.ex. grundliga renoveringar, reparationer av byggnadens klimatskärm och förnyande av tekniska system, för vilka det i allmänhet behövs bygglov eller åtgärdstillstånd. Reparations- och ändringsarbetena ska fortsättningsvis vara frivilliga, och fastighetens ägare beslutar när och i vilken omfattning reparationerna inleds och vilka sätt som bäst lämpar sig för att förbättra energiprestandan inom ramen för författningarna.

Åtgärder som förbättrar energiprestandan behöver inte vidtas om de inte är tekniskt, funktionellt eller ekonomiskt genomförbara. Det är också viktigt att beakta byggnadens särdrag och användningsändamål. Det lönar sig att förbättra energiprestandan som en del av de normala reparations- och ändringsarbetena och det planmässiga fastighetsunderhållet.

"Det som är helt och funktionellt är det varken lönsamt eller nödvändigt att åtgärda. En energieffektiv byggnad leder dock till mindre förbrukning, så fastighetsägaren gör klokt i att bedöma med vilka metoder energiprestandan på bästa sätt kan förbättras i samband med reparation av byggnaden. Noggrann planering och omsorgsfullt genomförande förbättrar byggkvaliteten i slutändan", säger Helena Säteri, överdirektör för miljöministeriets avdelning för den byggda miljön.

Förordningen träder i kraft den 1 juni 2013 i fråga om byggnader som används av myndigheter och den 1 september 2013 i fråga om andra byggnader. Förordningen gäller inte projekt för vilka tillståndsansökan har lämnats in innan förordningen träder i kraft. Som stöd för tillämpningen av bestämmelserna kommer miljöministeriet att utarbeta handledande material bl.a. för kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter och planerare.

Bestämmelserna gäller inte fritidsbostäder som endast används sommartid eller skyddade eller små byggnader på mindre än 50 m². De gäller inte heller t.ex. växthus, byggnader som används för andakt och religiös verksamhet eller vissa produktionsanläggningar.

Tre alternativa sätt att förbättra energiprestandan

Det första alternativet när det gäller att förbättra energiprestandan är att se till att de byggnadsdelar som repareras eller förnyas börjar hålla värmen bättre i överensstämmelse med värden som fastställts. Det andra alternativet är att höja energieffektiviteten till den nivå som fastställts för byggnadskategorin i fråga. Då granskas hela byggnadens beräknade årliga energiförbrukning vid standardanvändning och i förhållande till byggnadens yta. Det tredje alternativet är att med hjälp av de tidstypiska lösningar som gällde vid den senaste ändringen av användningsändamålet beräkna den totala energiförbrukningen för byggnaden, dvs. E-talet, och minska denna förbrukning i enlighet med den nivå som fastställts för byggnadskategorin i fråga.

Det har angetts separata krav för tekniska system. Det är viktigt att säkerställa att byggnadens tekniska system, t.ex. värme- och ventilationssystem, fungerar korrekt, och justeringarna ska alltid kontrolleras när byggnaden isoleras ytterligare, när lufttätheten förbättras eller när systemen byts ut. Detta är väldigt viktigt med tanke på inomhusklimatet och boendekomforten. Bestämmelserna gör det möjligt att i planeringen flexibelt beakta olika tekniska aspekter, t.ex. fuktfrågor och hörbarheten för mobila apparater.

Bestämmelserna om energiprestanda utgör ett led i genomförandet av EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda och främjar samtidigt Finlands egna mål för förbättrad energiprestanda. Reparations- och ändringsarbetena är av avgörande betydelse för energiförbrukningen i Finland, eftersom 40 % av den totala energiförbrukningen i dag hänför sig till byggnader.

Mer information

Överingenjör Jyrki Kauppinen, miljöministeriet, tfn 050-364 73 56, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Byggnadsrådet Teppo Lehtinen, miljöministeriet, tfn 050-517 92 02, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Överdirektör Helena Säteri, miljöministeriet, tfn 040-779 66 66, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

  • FI
  •  
  • SV