Level(s) – gemensamma EU-mätare för resurseffektivitet inom byggandet

Level(s) – gemensamma EU-mätare för resurseffektivitet inom byggandet
 

Vad är Level(s)?

Level(s) är en metod som Europeiska kommissionen tagit fram för att man ska kunna mäta resurseffektiviteten inom byggandet. Den har utvecklats i brett samarbete med EU:s medlemsländer och experter på hållbart byggande. Företag och organisationer i byggbranschen har haft en viktig roll i arbetet.

Level(s)-metoden har sex huvudsakliga mål:

 • Mätare 1: Koldioxidavtrycket under hela livscykeln
 • Mätare 2: Resurseffektiv användning av material
 • Mätare 3: Vattenförbrukning
 • Mätare 4: Sunda lokaler och inomhusluftens kvalitet
 • Mätare 5: Anpassning till klimatförändringen
 • Mätare 6: Livscykelkostnader

Varje mätare omspänner flera delområden. Merparten av målen förutsätter att befintliga EN-standarder används. Bedömningen kan utföras på tre olika nivåer:

 1. Förenklad bedömning
  • Gemensam utgångsnivå för bedömning av byggnader inom EU
   
 2. Jämförande bedömning
  • Jämförelse av byggnader som liknar varandra i funktionellt hänseende
   
 3. Detaljerad optimering
  • Omfattande användning av miljöindikatorer

Med hjälp av de olika precisionsnivåerna ska metoden kunna tillämpas för olika ändamål. Den förenklade nivån gör att det är lätt att inleda en livscykelanalys. Den mest avancerade nivån möjliggör användning av mångsidiga bedömningsmetoder med tanke på de behov som erfarna livscykelanalysexperter har.

Varför Level(s)?

Level(s) strävar efter att skapa en gemensam grund för de mätare på resurseffektivitet och ekologi som olika länder använder inom byggandet. Målet är också att skapa ett gemensamt språk och gemensamma begrepp som stöd för kommunikationen.

Olika miljömätare för byggande ger nödvändigtvis inte kommensurabel information om hur resurseffektiv en byggnad är. Konsumenter, projekterare, byggherrar och placerare behöver emellertid tydligare och mer högkvalitativ information om byggandets inverkan på förbrukningen av de begränsade resurserna. Därför erbjuder Level(s) en gemensam bas för den rapportering och kommunikation som rör byggnaders resurseffektivitet. Denna bas kan också tillämpas vid utveckling av kommersiella miljöcertifikat (t.ex. Bygginformationsstiftelsens miljöklassificering, LEED eller BREEAM).

Utvecklingen av metoden utgör en viktig del av Europeiska kommissionens arbete för cirkulär ekonomi. Det förslag om cirkulär ekonomi som Europeiska kommissionen lade fram i december 2015 innehåller en omfattande handlingsplan och ett antal förslag till ändring av rättsakter som stöder detta.

Till vem riktar sig Leve(s)?

Level(s) kan användas av olika parter i ett byggprojekt:

 • Projekterare
 • Byggnadsfirmor
 • Fastighetsskötsel
 • Byggnaders ägare och användare
 • Fastighetsplacerare

Metoden, eller delar av den, kan också tillämpas på forskning och utveckling av mätare för resurseffektivt byggande.

Hur införs Level(s)-metoden?

Level(s)-systemet testas i EU:s medemsländer under 2018–2019. I Finland samordnas testningen av miljöministeriet, GBC Suomi och Bygginfo Ab i samarbete med ARA. I Finland är testningen inriktad på koldioxidavtrycket och resurseffektiviteten inom byggandet (målen 1–2). När testningen är avslutad ska mätarna tas i bruk på frivilligbasis i samtliga EU-länder.

Målet med testningen är att klarlägga hur Level(s)-metoden kan tillämpas och hur lätt den är att använda i bedömningen av olika byggprojekt. Erfarenheterna från testningen kommer att rapporteras till Europeiska kommissionen och användas i den fortsatta utvecklingen av metoden.

Koppling till utvecklingen av Finlands byggbestämmelser

Användningen av Level(s)-metoden baserar sig på frivillighet. Miljöministeriet granskar metoden som ett led i genomförandet av färdplanen för koldioxidsnålt byggande. Målet är att i Finland ta fram en bedömnings- och rapporteringsmetod för koldioxidsnålt byggande som baserar sig på EN-standarderna, detta med hänsyn till principerna i Level(s)-metoden.

Mer information

Simon Le Roux
projektsakkunnig
miljöministeriet
0295 250 086
fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 15.2.2018 kl. 11.20, uppdaterad 17.9.2019 kl. 16.02