Gå till innehållet

Finlands byggbestämmelsesamling

I markanvändnings- och bygglagen (132/1999, MBL) finns det bestämmelser om allmänna förutsättningar för byggande, om väsentliga tekniska krav och om tillståndsförfarandet för byggande samt om myndigheternas tillsyn. De väsentliga tekniska kraven gäller konstruktioners hållfasthet och stabilitet, brandsäkerhet, sunda byggnader, säkerhet vid användning, tillgänglighet, bullerskydd och ljudförhållanden samt energiprestanda. I lagens 117 § ingår utöver de väsentliga tekniska kraven även ett bemyndigande att utfärda förordning om byggnadens bruks- och underhållsanvisningar. Närmare bestämmelser och anvisningar om byggande tas in i Finlands byggbestämmelsesamling.

Föreskrifterna i byggbestämmelsesamlingen har av hävd gällt uppförande av nya byggnader. Då byggnader reparerats eller ändrats har föreskrifterna tillämpats endast i den mån som åtgärdens art och omfattning och en eventuell ändring i användningen av en byggnad eller en del av den har krävt det (om inte något annat uttryckligen bestäms i föreskrifterna). Avsikten är att tillämpningen av föreskrifterna om byggande ska vara så flexibel som möjligt med beaktande av en byggnads egenskaper och särdrag. I takt med att de olika delarna i byggbestämmelsesamlingen revideras kommer det av varje ny förordning att direkt framgå huruvida den gäller uppförande av nya byggnader eller reparation eller ändring av byggnader. 

Förordningarna om byggande har reviderats

De förordningar som gäller byggande har setts över i överensstämmelse med den ändring (958/2012) av markanvändnings- och bygglagen som trädde i kraft 2013. Ett centralt mål med revideringen är att bestämmelserna om byggande ska vara tydliga och möjliggöra enhetlig och förutsägbar tillämpning. I samband med revideringen minskades också regleringen.

Publicerad 29.12.2016 kl. 12.33, uppdaterad 25.3.2019 kl. 10.45