Gå till innehållet

Brandsäkerhet

Den som påbörjar ett byggprojekt ska se till att byggnaden på det sätt som användningsändamålet förutsätter projekteras och uppförs så att den är säker vid brand. Risken för att brand uppkommer ska begränsas. Byggnadens bärande konstruktioner ska vara sådana att de vid eldsvåda behåller sin bärförmåga under den föreskrivna minimitid som fastställs med avseende på sammanstörtning, tryggad utrymning och räddningsinsatser samt på att branden ska fås under kontroll. Uppkomsten och spridningen av brand och rök i byggnaden och spridning av brand till närliggande byggnader ska kunna begränsas. Byggprodukter och tekniska anordningar som är lämpliga med avseende på brandsäkerheten ska användas när byggnaden uppförs.

En byggnad ska vara sådan att de som befinner sig där ska kunna rädda sig själv eller räddas vid händelse av brand. Även räddningspersonalens säkerhet ska beaktas vid byggande. Tillståndsmyndigheten får kräva att en säkerhetsutredning utarbetas för byggnadsverk som är särskilt krävande när det gäller utrymningssäkerheten.

Den gällande byggbestämmelsesamlingen, konstruktiv brandsäkerhet

Förordning

Anvisning

848/2017 Miljöministeriets förordning om byggnaders brandsäkerhet
Handläggare Jorma Jantunen

 

745/2017 Miljöministeriets förordning om skorstenars konstruktion och brandsäkerhet
Handläggare Jyrki Kauppinen

 
 

E8 (1985) Murade eldstäder, anvisningar 
Handläggare Jyrki Kauppinen

 

Personalens e-postadresser har formen fornamn.efternamn@ym.fi, Jorma Jantunen: fornamn.o.efternamn@ym.fi

Publicerad 29.12.2016 kl. 12.38, uppdaterad 2.5.2018 kl. 14.41