Gå till innehållet

Produktionsanläggningar som hanterar och lagrar kemikalier – hur risken för olyckor skall beaktas i planläggning och byggande

Brev av miljöministeriet den 26 september 2001 och förnyad anläggningsförteckning

Miljöministeriet har den 26 september 2001 tillsänt kommunerna och de övriga intressenterna ett brev (3/501/2001) berörande hur risken för olyckor i anslutning till produktionsanläggningar som hanterar eller lagrar kemikalier skall beaktas i planläggning och byggande.

I brevet beskrevs de tillvägagångssätt som rekommenderas för planläggnings- och byggnadstillsynsmyndigheterna då de utarbetar eller ändrar en plan eller prövar förutsättningarna för att bevilja bygglov för en produktionsanläggning som hanterar eller lagrar farliga kemikalier eller i närheten av sådana anläggningar. Brevet anknöt till hur artikel 12 gällande planeringen av områdesanvändningen i EU rådets direktiv 96/82/EG (det så kallade Seveso II-direktivet) skulle sättas i kraft i Finland.

Som en bilaga till miljöministeriets brev fanns en förteckning som upprättats av säkerhetsteknikcentralen (TUKES) över anläggningar i Finland i enligt direktivet 96/82/EG. Säkerhetsteknikcentralen har reviderat denna förteckning över anläggningar. Förteckningen är mer omfattande än tidigare med anledning av författningsändringar som trädde ikraft år 2005.

Miljöministeriet har den 11 maj 2006 tillsänt kommunerna och de övriga intressenterna ett brev berörande förnyande av anläggningsförteckningen.

Miljöministeriet har den 22 juni 2015 tillsänt kommunerna och de övriga intressenterna ett brev som innehåller anvisningar som ansetts vara nödvändiga, eftersom Seveso III-direktivet har ersatt Seveso II-direktivet.

Publicerad 18.3.2014 kl. 11.10, uppdaterad 1.7.2015 kl. 9.16
  • FI
  •  
  • SV