Gå till innehållet

Beredningen av lagstiftning om nära-nollenergibyggnader

Miljöministeriet har tillsatt ett projekt inom vilket det bereds lagstiftning och anvisningar för att man vid nybyggnad i Finland ska börja uppföra nära-nollenergibyggnader i enlighet med EU:s gemensamma mål.

Regeringens proposition om nära-nollenergibyggnader ska överlämnas till riksdagen hösten 2016.

Centrala intressegrupper är representerade i arbetsgrupperna, och under beredningens gång bedrivs även samarbete med olika aktörer så att branschen kommer till tals genom samråd och responsförfaranden.

Beredningsmaterial

Varför nära-nollenergibyggnader?

Ungefär 40 procent av den totala energiförbrukningen i EU härstammar från byggnader, och byggnaderna ger också upphov till ca 35 procent av växthusgasutsläppen i området. Att byggnaders energiprestanda förbättras inom EU är viktigt av flera orsaker, framför allt med tanke på

  • stävjandet av klimatförändringen
  • en minskning av energiberoendet
  • en hanterbar efterfrågan på energi och förbättrad energileveranssäkerhet
  • främjandet av den tekniska utvecklingen
  • främjandet av sysselsättningen och den regionala utvecklingen

EU utfärdade år 2010 ett direktiv om byggnaders energiprestanda. Målet med direktivet är att å ena sidan minska energianvändningen och å andra sidan främja användningen av förnybar energi i byggnader.

Inom EU uppförs i fortsättningen allt mer energieffektiva byggnader: från och med 2018 ska de nya byggnader som används och ägs av myndigheter vara nära-nollenergibyggnader och före slutet av 2020 ska alla nya byggnader vara nära noll-energibyggnader.

Vad är en nära-nollenergibyggnad?

Med nära-nollenergibyggnad avses en byggnad med väldigt hög energiprestanda där en stor del av den energi som behövs utgörs av förnybar energi.

I samband med den lagberedning som nu inletts kommer en nationell och mer detaljerad definition av termen nära-nollenergibyggnad att formuleras. Byggbranschen har inom FInZEB-projektet lagt fram ett förslag till definition.

Mer information

Teppo Lehtinen, byggnadsråd, tfn 0295 250 157, fornamn.efternamn@ym.fi

Pekka Kalliomäki, byggnadsråd, tfn 0295 250 114, fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 8.6.2015 kl. 13.03, uppdaterad 7.10.2016 kl. 15.48
  • FI
  •  
  • SV