Gå till innehållet

Lagstiftning som gäller byggnaders energiprestanda

Syftet med den lagstiftning som handlar om byggnaders energiprestanda är att förbättra energiprestandan och främja användningen av förnybar energi i byggnader samt att minska byggnadernas energiförbrukning och koldioxidutsläpp.

Omkring 40 % av den totala energiförbrukningen i Finland hänför sig till byggnader. Genom författningarna genomförs direktivet om byggnaders energiprestanda, samtidigt som Finlands egna mål för förbättrad energiprestanda främjas. Med god energiprestanda i byggnader kan man minska driftskostnaderna och kontrollera boendekostnaderna när energipriset stiger. Bättre energiprestanda leder ofta också till ökad boendekomfort.

Författningar om energicertifikat för byggnader

Genom lagen om energicertifikat för byggnader sattes Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda i kraft till de delar som gäller energicertifikat.

Den som äger en byggnad ska skaffa ett energicertifikat i samband med förfarandet för bygglov för nybyggnad. Ett certifikat ska också finnas till hands när byggnaden, eller en del av den, säljs eller hyrs ut. Energiprestandaklassen ska också anges i försäljnings- och uthyrningsannonser. I vissa byggnader ska certifikatet hållas offentligt framlagt. Lagen och de andra författningarna om energicertifikat trädde i kraft den 1 juni 2013.

Centrala författningar om energicertifikat
  • Miljöministeriets förordning om energicertifikat för byggnader 1048/2017 (pdf)
  • Lag on energicertifikat för byggnader (50/2013) (Finlex)
  • Statsrådets förordning om behörigheten hos den som upprättar energicertifikat för byggnader och om förutsättningarna för förenklat förfarande för energicertifikat  (170/2013)    (Finlex)
  • Miljöministeriets förordning om energicertifikat för byggnader (176/2013)  (Finlex, upphävd den 20 december 2017).

Andra författningar som hänför sig till energicertifikat:

  • Lagen om ändring av 1 § i lagen om Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet  (51/2013)  (Finlex)
  • Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om uppgifter som skall lämnas vid marknadsföring av bostäder (175/2013)   (Finlex)
  • Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grunderna för mätning av aktielägenheters ytor och om disponentintyg  (174/2013)  (Finlex)

Styrningen av byggnaders energiprestanda vid nybyggnad och ombyggnad

Bestämmelser som hänför sig till byggnaders energiprestanda finns också markanvändnings- och bygglagen och i förordningar som miljöministeriet utfärdar med stöd av den. Dessa förordningar publiceras i Finlands byggbestämmelsesamling.

 

Mer information

Energicertifikat
Miljöråd Maarit Haakana, tfn. 0295 250 069, fornamn.efternamn@ym.fi
Lagstiftningsråd Sari Rapinoja, tfn. 0295 250 320, fornamn.efternamn@ym.fi

Energibestämmelser som rör nybyggnad
Byggnadsråd Pekka Kalliomäki, tfn. 0295 250 114, fornamn.efternamn@ym.fi

Energibestämmelser som rör reparationer och ombyggnad
Byggnadsråd Jyrki Kauppinen, tfn. 0295 250 122, fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 20.2.2014 kl. 10.38, uppdaterad 18.6.2019 kl. 10.58