Gå till innehållet

Handledning 1 Planbeteckningar

Arbetsgruppen: Auvo Haapanala, Ritva Laine, Harri Pitkäranta, Elina Raatikainen, Ritva-Liisa Salmi, Tanja Sippola-Alho

Markanvändnings- och bygglagen 2000. Handledning 1. s. 64. ISBN 951-731-260-1 (PDF). Publikationen finns också som tryckalster ISBN 951-37-3235-5.

Sammandrag

Publikationen innehåller miljöministeriets förordning från 31.3.2000 om beteckningar som används i planer enligt markanvändnings- och bygglagen och de beteckningar som fogats som bilaga till förordningen. Förordningen och dess bilaga har även publicerats i Finlands byggbestämmelsesamling (del A 5).Förordningen träder i kraft 1.5.2000.Genom den nya förordningen har det tidigare ministeriebeslutet om planbeteckningar jämte ändringar upphävts.

Vid utvecklandet av de nya planbeteckningarna har man utgått från de krav på innehållet i planformerna som definieras i markanvändnings- och bygglagen, behovet att utveckla bedömningen av planernas konsekvenser och lagens centrala mål att förbättra invånarnas möjligheter att delta i planeringen samt ett mera interaktivt planeringssätt än tidigare. Detta förutsätter bl.a. att planerna görs åskådligare.

I beteckningar i landskapsplaner och generalplaner har tagits in nya beteckningar för planeringsprinciper och -mål. I synnerhet för generalplaner har utvecklats nya beteckningar med hjälp av vilka man vid behov separat kan anvisa områden som bevaras som de är, områden där endast smärre förändringar sker eller områden som ändras betydligt. För alla planformer har också utvecklats nya raster- och linjebeteckningar som kan användas för att ange särskilda egenskaper hos delområden i planen.

Nya beteckningar har även utvecklats för att nya begrepp enligt markanvändnings- och bygglagen skall kunna uttryckas och anges i planerna. Sådana är bl.a. område i behov av planering, stor detaljhandelsenhet, nationalstadspark och utvecklingsområde.

Miljöministeriet har för avsikt att för varje planform särskilt utarbeta handledningar som mera allmänt behandlar användningen av planbeteckningar och -bestämmelser och kompletterar den förordning som nu givits.

Publicerad 10.4.2000 kl. 16.34, uppdaterad 7.8.2015 kl. 13.52
  • FI
  •  
  • SV