Gå till innehållet

Målet är digitala markanvändningsbeslut – underlättar framtida planläggning och byggande

Pressmeddelande 24.1.2019 kl. 10.56

Miljöministeriet har inlett ett projekt som ska handla om framtida markanvändningsbeslut (Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset). Markanvändningsbeslut är myndighetsbeslut som styr eller begränsar markanvändningen och byggandet och som är kopplade till det arbete som utförs i kommuner och landskap. Till dessa beslut hör t.ex. detaljplaner, generalplaner och landskapsplaner, andra planer och begränsningar som rör markanvändning samt bygglov.

Syftet med projektet är att främja digitaliseringen av markanvändningsbesluten. Det ger oss bättre möjligheter att inom markanvändnings- och byggsektorn svara på vår tids främsta utmaningar, såsom klimatförändringen, urbaniseringen och bevarandet av den biologiska mångfalden. Markanvändningsbesluten har långtgående verkningar för vår miljö, och när dessa blir digitala gynnar det inte bara kunskapsbaserat beslutsfattande utan också möjligheterna att använda informationen i riksomfattande täckning.

I praktiken ska projektet sammanställa åtgärder som behövs för att en förändring ska fås till stånd på kort och lång sikt. En del av projektets resultat kommer att kunna användas genast, medan en del kan utnyttjas i samband med den totalreform av markanvändnings- och bygglagen som är under beredning. Under projektet tas det fram information som är värdefull med tanke på den kommande lagreformen, t.ex. om kundorienterade och elektroniska arbetsmetoder och om hur informationen kan användas i beslutsfattandet.

De beslut som hänför sig till markanvändning och byggande gäller oss alla, men på grund av diverse olika förfaranden i kommunerna och digitaliseringsprocesser som befinner sig i olika skeden är besluten inte alltid tillgängliga. Därför är det svårt att få en helhetsbild av dem. Att markanvändningsbesluten digitaliseras kommer i framtiden att gynna såväl dem som arbetar med planläggning och byggande som alla dem som ansöker om bygglov eller är intresserade av planläggningsprojekten i sitt närområde. När informationen i markanvändningsbesluten är tillgänglig blir det lättare att nyttja informationen effektivt, bedriva öppen och genomskinlig beredning och fatta beslut som bygger på kunskap.

Miljöministeriet har till projektgenomförare utsett en konsultsammanslutning som leds av Ramboll Finland Ab, och i sammanslutningen ingår även Ubigu Oy, Spatineo Oy och Navinova Oy. Resultaten av projektet offentliggörs i slutet av 2019. Riksdagen har beviljat projektet en halv miljon euro. Projektet genomförs i samarbete med kommunerna, landskapen och andra aktörer i branschen.

Mer information:

Juha Nurmi, specialsakkunnig, tfn 0295 250 181
Satu Taskinen, projektchef, tfn 0295 250 130
fornamn.efternamn@ym.fi

  • FI
  •  
  • SV