Gå till innehållet

Reform av markanvändnings- och bygglagen

Markanvändnings- och bygglagen ska ses över i sin helhet. Reformen bereds parlamentariskt.

Målet är att förenkla systemet för planering av områdesanvändningen, utveckla styrningen av byggandet och underlätta verkställigheten av lagen. I reformen beaktas framtidsutsikterna inom planeringen av områdesanvändningen och styrningen av byggandet, förändringarna i regionförvaltningen samt vår omvärld som ständigt förändras. Till de omfattande fenomen som finns inom synhåll hör bl.a. klimat- och energifrågor, differentieringen av regionstrukturen, urbaniseringen, nya sätt att röra sig, livscykelaspekter och ett koldioxidsnålt samhälle samt digitaliseringen och förändringar i förvaltningen.

Utöver markanvändnings- och bygglagen finns det också många andra lagar som påverkar områdesanvändningen och byggandet. I samband med reformen kommer olika författningars roll att förtydligas. Europeiska unionens lagstiftning har en betydande inverkan på styrningen av byggandet, bl.a. när det gäller energiprestanda. Även internationella fördrag skapar ramar för hur lagstiftningen ska utvecklas, för dessa handlar om centrala frågor som är kopplade till områdesanvändningen. Det färskaste av dessa är klimatavtalet från Paris.

Informationsunderlaget ett resultat av samarbete

I miljöministeriet har informationsunderlaget för reformen byggts ut på ett mångsidigt sätt i samarbete med intressegrupper och medborgare. Utöver utredningar och projekt har det ordnats ett flertal möten med intressegrupper, enkäter och workshoppar.

Pågående

Slutförda

Markanvändnings- och bygglagen omfattar planering, byggande och användning av områden och byggnader. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2000. Lagen har ändrats flera gånger sedan dess. Uppemot två tredjedelar av lagens drygt 200 paragrafer har ändrats, lagts till eller upphävts.

Under lagens giltighetstid har det gjorts många utredningar om hur lagen fungerar och hur den tillämpas:

Direktadress till sidan: ym.fi/mblreform 

Mer information
 

Projektets sekreterare:

Regeringssekreterare Maija Neva, 0295 250 369, fornamn.efternamn@ym.fi

Regeringssekreterare Mirkka Saarela, p. 0295 250 365, fornamn.efternamn@ym.fi

Specialis Lauri Jääskeläinen, tfn 0295 250 396, fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 16.3.2017 kl. 14.46, uppdaterad 5.10.2018 kl. 16.59
  • FI
  •  
  • SV