Gå till innehållet

En uppdatering av byggproduktförordningen gör det möjligt att sätta fart på den cirkulära ekonomin

Finland vill sätta fart på den cirkulära ekonomin inom byggandet såväl i hemlandet som inom EU. Kommissionens förestående revidering av byggproduktförordningen ger möjligheter att röja undan lagstiftningsmässiga hinder för en övergång till cirkulär ekonomi inom byggandet.

Finland vill ligga i framkant när det gäller att påverka den kommande uppdateringen av förordningen. Som ett led i EU-ordförandeskapet hösten 2019 har Finland under miljöministeriets ledning inrättat en arbetsgrupp inom rådet där medlemsstaterna diskuterar cirkulär ekonomi inom byggandet och möjligheten att i byggproduktförordningen ta in bestämmelser om återanvändning och materialåtervinning av byggprodukter.

Diskussionerna ger kommissionen möjlighet att redan på förhand ta del av medlemsstaternas ståndpunkter och dryfta hur omfattande uppdateringen ska vara. Om medlemsstaterna under höstens lopp når enighet i frågan, kan arbetsgruppen sträva efter att ta in en skrivning om cirkulär ekonomi inom byggandet i slutsatserna från konkurrenskraftsrådets möte i november 2019. Detta innebär i så fall att kommissionen måste beakta frågan i den förestående uppdateringen av förordningen.

Arbetsgruppen kommer i sina diskussioner också att behandla gränssnittet mellan cirkulär ekonomi i byggandet och den övriga EU-lagstiftningen.

Arbetsgruppens mötesmaterial

Mer information

Kirsi Martinkauppi, regeringsråd, tfn 0295 250 177, fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 4.9.2019 kl. 9.31, uppdaterad 3.12.2019 kl. 10.37
  • FI
  •  
  • SV