Utkast till förordning som gäller små skorstenar och ökad brandsäkerhet sänds på remiss

Pressmeddelande 13.3.2017 kl. 15.05

Miljöministeriet ber om utlåtanden om ett utkast till förordning som gäller konstruktionerna hos små skorstenar samt brandsäkerhet. Målet är att minska de skador som orsakas av brister i planeringen, byggandet och underhållet av skorstenar samt felaktig användning. Utlåtanden kan lämnas fram till den 28 april 2017.

Förordningen föreslås gälla skorstenar som byggs i nya och befintliga byggnader liksom även planering och utförande av tillhörande reparationer och ändringsarbeten. 

Förordningen förutsätter att skorstenen planeras utifrån varje enskilt fall med beaktande av byggnadens egenskaper så att helheten uppfyller de väsentliga tekniska kraven i markanvändnings- och bygglagen. Den som påbörjar ett byggprojekt ska se till att skorstenen och eldstaden är kompatibla och att skorstenen byggs planenligt.

Det föreslås att vissa av den nuvarande förordningens anvisningar ska börja utgöra förpliktande krav. En del förpliktande föreskrifter på förordningsnivå ska å sin sida bli anvisningar med karaktären av rekommendationer, och dessa kommer också att behandlas närmare i en handledning. Särskild vikt har fästs vid skyddsavstånden och genomföringarna i fråga om skorstenar av tegel som muras på plats och skorstenar som tillverkas av stål, och de krav som gäller detta har preciserats och reviderats. Helheterna har behandlats i skilda paragrafer för att förordningen ska vara lättare att tillämpa. Den nuvarande kravnivån hålls i stort oförändrad.

Enligt inrikesministeriet inträffade år 2016 sammanlagt 779 byggnadsbränder eller risksituationer med koppling till skorstenar och eldstäder. Ungefär hälften (398 st.) gällde småhus.

Byggnadsbränder eller risksituationer som hänför sig till skorstenar och eldstäder orsakade år 2015 skador på egendom för en summa motsvarande 9 miljoner euro, och värdet på den egendom som utsattes för fara uppgick till sammanlagt ca 101 miljoner euro.

Mer information:

Jyrki Kauppinen, överingenjör, tfn 0295 250 122, fornamn.efternamn@ym.fi

  • FI
  •  
  • SV