Stödprogrammet för tillväxt och utveckling med trä

Millenium Pavilion
Millenium Pavilion (Wood Program 2013-2016) © Kimmo Räisänen

Miljöministeriets program för träbyggande inleder ett stödprogram för tillväxt och utveckling med trä (fi. Kasvua ja kehitystä puusta) som ska främja användning av trä i byggandet genom att det beviljas stöd för olika projekt. Inom ramen för stödprogrammet riktas stöd till utvalda teman på området, samtidigt som intressegrupper aktiveras och nya aktörer engageras. Målet är att de projekt som beviljas stöd ska ha brett genomslag och kunna påskynda tillväxten på området. Finansiering beviljas för sammanlagt högst 2,5 miljoner euro.

Den första ansökningsomgången: Främja digitalisering inom träbyggandet

Under den första ansökningsomgången beviljar miljöministeriet stöd för lösningar som främjar digitaliseringen inom träbyggandet. Ansökningstiden är 1.8–30.9.2018.

Digitaliseringen erbjuder gott om möjligheter att utveckla värdekedjan för trä, som innefattar allt från skogar till förädlade produkter. Med hjälp av digitaliseringen är det möjligt att främja byggande av tätare städer, utveckla lösningarna för sunda och säkra offentliga byggnader och industriellt träbyggande samt påskynda bildandet av regionala kompetenskluster.

Vem kan ansöka om understöd?

Stöd kan sökas av alla privata och offentliga organisationer och företag som är juridiska personer. Sökanden får inte vara en enskild person. Sökanden kan också vara ett konsortium. Om ett konsortium ansöker om stöd ska projektet ha en huvudsaklig sökande med vilken miljöministeriet ingår avtal eller till vilken beslutet om understöd meddelas. Denna svarar för projektet för alla parters del och ser till att parterna sinsemellan i tillräcklig utsträckning har avtalat om hur projektet ska genomföras.

Teman för de lösningar som kan beviljas understöd

Planering med hjälp av byggnadsinformationsmodeller (BIM) ett sätt att effektivisera träbyggandet

Inom det industriella träbyggandet finns det behov av allmänna byggnadsinformationsmodellkrav, gemensamma metoder och öppna standarder. Allmänna bibliotek och nomenklaturer för Byggnadsinformationsmodellering underlättar anskaffningar och jämförelse av alternativ inom träbyggande i ett tidigt skede av planeringsprocessen.

Planering som baserar sig på bygnadsinformationsmodeller förutsätter både en formbunden planeringsprocess och tydligare gränssnitt mellan planeringen av produktdelar och tillverkarens produktplanering. Inom träbyggandet behövs dessutom BIM-planeringskomponenter som försnabbar modelleringen. Informationsinnehållet i byddnadsinformationsmodellerna kan utnyttjas i styrningen av produktionsautomationen vid tillverkning av byggnadsdelar, vilket för sin del effektiviserar produktionen.

Genom att skapa smidigare planeringsprocesser och gränssnitt i tillverkningen kan man i betydande grad effektivisera värdekedjan inom träbyggande och förändra verksamhetssätten inom byggnadsbranschen. Industriellt elementbygge inom träbyggandet innebär många nya tillämpningar. Också konstruktionssystemen när det gäller träbyggande förändras, och utvecklingen inom Byggnadsinformationsmodellering sker i anslutning till olika byggprojekt. Branschen bör identifiera nyttiga planeringsredskap i samarbete med programvaruföretag.

Hållbar kvalitet och gränssnitt för information

Kvalitetskontrollen inom byggandet kan bidra till nya, fiffiga sätt att bygga material- och energieffektivt. Samtidigt blir byggnaderna allt sundare och säkrare för användarna. Tack vare nya program, smarta gränssnitt och kontrollredskap utvecklas kontrollen av inomhusmiljöns kvalitet, de byggnadsfysikaliska bedömningarna, hanteringen av fukt och skadliga ämnen samt fastighetsförvaltningen.

Traditionen och kunskapsbasen inom träbyggande ger värdefull information om utvecklingen inom dagens byggnadsbransch. Genom att använda digitala verktyg har vi möjlighet att lära oss mer om kulturarvet när det gäller träbyggande och använda trä på ett mer mångsidigt sätt.

Med hjälp av kostnadsberäkningar för en byggnads hela livscykel är det möjligt att förbättra konkurrenskraften inom industriellt träbyggande och producera hållbart värde. Datainsamlingen bör utvecklas ytterligare för att lösningarna ska bli en etablerad del av praxis och produktutveckling inom byggbranschen.

Främjande av koldioxidsnålt byggande med hjälp av digitalisering och datautvinning

Vid bedömning av byggandets miljökonsekvenser behövs det bättre beräkningsmetoder och databaser, användarvänliga bedömningsredskap och praktiska pilotprojekt inom vilka man studerar användningen av trä i byggandet och dess miljökonsekvenser under byggnadernas hela livscykel.

Vid bedömning som hänför sig till den byggda miljön kan digitaliseringen och användningen av data tillhandahålla nya metoder och plattformar som hjälper oss att hitta lösningar på aktuella frågor, t.ex. på klimatförändringen och ett hållbart nyttjande av naturresurser. Med hjälp av datainsamling kan vi t.ex. räkna ut kollagren för träprodukter, verifiera resultat från livscykelberäkningar för byggnader och ta fram miljörapporter om träprodukter.

Utvecklingen och användningen av materialeffektiva, förnybara och återanvändbara träbaserade produkter utgår från uppföljning och kvalitetskontroll av materialflöden. Med tanke på detta behöver vi inom byggnadsbranschen nya plattformar och försök som hjälper oss att omsätta forskningsinformation i praktiken, liksom även bättre miljöprestanda, värdekedjor och ekosystem inom träbyggande.

Bedömning av ansökningarna

Stödansökningarna poängsätts på skalan 1-5 enligt nedanstående kriterier. En expertpanel bestående av representanter från miljöministeriet, och vid behov andra ministerier, poängsätter och rangordnar ansökningarna.

Bedömningskriterierna

  • Förmåga att främja träbyggande: Projektet ska med hjälp av digitalisering främja användningen av trä i byggandet och anpassa digitaliseringslösningarna inom byggandet till praxisen inom träbyggande. Projektet ska tydligt motivera på vilket sätt det är kopplat till träbyggande och målet med tillämpningen.
  • Projektet är innovativt, nytt och experimentellt: Det siktar mot framtiden och har nyhetsvärde. Även om projektet i sig inte är nytt kan det stödja förädling, pilotförsök eller andra försök som hänför sig till befintlig bästa praxis. Projektet eller den lösning som presenteras i det är nytt och speciellt eller utförs på ett nytt sätt; alternativt kan projektet kopplas till nya och speciella element. (Detta kriterium tillämpas inte på ansökningar om stöd till utbildning enligt artikel 31.)
  • Genomslag: Projektet anknyter till en utmaning som är central med tanke på digitaliseringen av den byggda miljön och byggandet eller möjliggör andra lösningar som har betydelse för genomslagskraften. Projektet påskyndar utvecklingen av verksamhetsformerna inom byggnadsbranschen och förändrar också dagens verksamhetsmodell, där användningen av trä inte ger bästa möjliga mervärde. Projektet är inriktat på hållbara och högklassiga verksamhetsmodeller och har potential att bidra till en systemförändring i samhället. Projektet kan främja olika standarders kompatibilitet och utveckling.
  • Genomförbarhet: Projektgenomförarna har tillräckliga kunskaper och nätverk för att utveckla, ta i bruk och etablera en genomförbar och ekonomiskt vettig lösning. Projektet kan genomföras i överensstämmelse med den plan, den tidtabell och de tillgängliga resurser som presenterats. Projektets centrala innehåll är inte att sälja en produkt eller en tjänst. Budgeten för projektet ska vara realistisk.
  • Tillämpbarhet i andra sammanhang: Resultatet av projektet kan utnyttjas också inom andra sektorer och i en större skala.
  • Kontinuitet: Ansökan visar att det finns ett starkt engagemang, resurser och planer om att fortsätta verksamheten efter att projektet avslutats.
  • Kommunikation: Projektgenomförarna förbinder sig att planera och genomföra projektkommunikationen. Målet med kommunikationen är att sprida de resultat och erfarenheter som projektet utmynnar i, att se till att dessa kan tillämpas i andra sammanhang och att öka konsumenternas kännedom om träbaserade tilläggsprodukter som har högt värde.

Ansökningsförfarande

Alla stöd som beviljas är statsunderstöd. Ansökan om understöd ska inriktas på en av nedan nämnda stödkategorier i gruppundantagsförordningen. Endast en ansökan per projekt godkänns, och den kan gälla endast en stödkategori. Villkor och stödprocenter för olika stödkategorier anges i anvisningarna för sökande och understödstagare (avsnitt 4).

a) stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt enligt artikel 25 (experimentell utveckling)

b) stöd till utbildning enligt artikel 31

c) stöd till kultur och bevarande av kulturarvet enligt artikel 53

I avsnitt 5 i stödprogrammet redogörs det bl.a. för de uppgifter om sökanden och om projektet som ska ingå i ansökan.

Lagstiftning som tillämpas på ansökningsförfarandet

Inlämnande av ansökan

Under den första ansökningsomgången lämnas ansökan undantagsvis in på en pdf-blankett. I fortsättningen kan man ansöka om statsunderstöd genom att fylla i en e-blankett. Ansökan om understöd ska upprättas i enlighet med utlysningen och anvisningarna för stödprogrammet. Alla punkter ska besvaras – blanketter som är bristfälligt ifyllda eller som lämnas in efter att ansökningstiden gått ut beaktas inte. Ansökan ska undertecknas av den person som har officiell namnteckningsrätt. Till ansökan ska fogas en fritt formulerad genomförandeplan.

Lämna in ansökan om understöd per e-post på adressen kirjaamo@ym.fi senast den 30 september 2018 kl. 23.55. Skriv ”Kasvua ja kehitystä puusta; avustushaku syksy 2018” som rubrik på meddelandet.

Miljöministeriet fattar beslut om understöden senast den 31 oktober 2018.

Ansökningsblankett och anvisningar

Mer information:

Åtgärdsprogrammet för träbyggande – Stödprogrammet för tillväxt och utveckling med trä: puutuki@ym.fi

Åtgärdsprogrammet för träbyggande

Publicerad 3.8.2018 kl. 10.46, uppdaterad 27.8.2019 kl. 15.21