Framtidens markanvändningsbeslut

Markanvändningsbeslut är myndighetsbeslut som styr eller begränsar markanvändningen och byggandet. Största delen av dessa är kopplade till de beslut som kommuner och landskap fattar om t.ex. detaljplaner, generalplaner och landskapsplaner, andra planer och begränsningar som rör markanvändning samt bygglov.

Markanvändningsbesluten utgör lokaliseringsuppgifter. För att de ska kunna digitaliseras krävs det att såväl beslutens datastruktur som lagstiftningen ändras. Också terminologin på området måste förenhetligas. Projektet sammanställer de åtgärder som behövs för att planeringen av markanvändningen och byggandet ska kunna digitaliseras på både kort och lång sikt. En del av projektets resultat kommer att kunna tillämpas genast, medan en del kan utnyttjas i samband med den fullständiga omarbetning av markanvändnings- och bygglagen som är under beredning.

Att informationen finns i nationellt harmoniserad, elektronisk och kompatibel form är något som i hög utsträckning gynnar samhället. Projektet ger markanvändnings- och byggsektorn bättre möjligheter att svara på vår tids främsta utmaningar, såsom klimatförändringen, urbaniseringen och bevarandet av den biologiska mångfalden. Markanvändningsbesluten har långtgående verkningar för vår miljö, och när besluten blir digitala gynnar det inte bara kunskapsbaserat beslutsfattande utan också möjligheterna att använda informationen mer riksomfattande.

Resultaten av projektet offentliggörs i slutet av 2019

Riksdagen har beviljat projektet en halv miljon euro. Arbetet pågår intensivt under 2019, och en del av de idéer som föds inom projektet kommer att kunna genomföras redan samma år. Resultaten av projektet kommer att också utnyttjas i samband med den fullständiga omarbetningen av markanvändnings- och bygglagen. Projektet om framtidens markanvändningsbeslut utgör en fortsättning på det arbete som utförts bl.a. inom projektet Markanvändningsbeslut och projektet för digitalisering av fastighets- och byggbranschen (KIRA-digi).

Miljöministeriet har till projektgenomförare utsett en konsultsammanslutning som leds av Ramboll Finland Ab, och i sammanslutningen ingår även Ubigu Oy, Spatineo Oy och Navinova Oy.

Projektet genomförs i samarbete med kommuner, landskap och andra aktörer i branschen. Kom med i digitaliseringsutvecklingen! Följ projektet på denna webbplats och på Twitter t.ex. under hashtaggen #maankäyttöpäätökset.

Mer information:

Juha Nurmi, specialsakkunnig, tfn 0295 250 181

Sakari Jäppinen, projektchef, tfn 0295 250 076

fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 29.1.2019 kl. 14.31, uppdaterad 21.8.2019 kl. 15.50
  • FI
  •  
  • SV