KIRA-digi – Digitalisering av den byggda miljön och byggandet

Digitalisering av den byggda miljön och byggandet

KIRA-digi -hankkeen logo

Projektet för digitalisering av den byggda miljön och byggandet (KIRA-digi) genomför spetsprojektet för digitalisering av offentliga tjänster. Finansieringen av projektet KIRA-digi, som pågår till slutet av 2018, uppgår till sammanlagt ca 16 miljoner euro varav staten och fastighets- och byggbranschen betalar hälften var.

Regeringens spetsprojekt logo.png

Fastighets- och byggbranschen är den första bransch där aktörerna och de centrala myndigheterna har ett nära samarbete för att driva digitaliseringen i hela branschen. I fortsättningen ska exempelvis den offentliga informationen om byggande och planläggning göras tillgänglig till alla som öppna data, interoperabla system och enhetliga rutiner ska göra processerna smidigare och försöksprojekt ska skapa ny affärsverksamhet.

nosturi
© Terho Pelkonen / Miljöförvaltningens bildbank

Fastighets- och byggbranschen och den offentliga förvaltningen samarbetar

Projektet genomförs av Forumet för fastigheter och byggande (KIRA-forumet) tillsammans med kommunerna och ministerierna. Projektet leds av en digitaliseringschef och för den strategiska styrningen svarar en ledningsgrupp vars ordförande är Tarmo Pipatti, som är ordförande för Forumet för fastigheter och byggande.

Till styrgruppen för projektet har utsetts företrädare för Forumet för fastigheter och byggande, miljöministeriet, finansministeriet, kommunikationsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, Bygginformationsstiftelsen, Åbo Fastighetsaffärsverk, Esbo stad, Finlands Kommunförbund, Finlands miljöcentral och Museiverket. Miljöministeriet är det ansvariga ministeriet för projektet.

KIRA-forumet består av fjorton sammanslutningar: Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry,  Finlands fastighetsmäklareförbund rf, Fastighetsarbetsgivarna rf, Byggmästarna och -ingenjörerna YH RKL rf, Byggnadsindustrin RT rf, Bygginformationsstiftelsen RTS, RAKLI ry, Suomen Arkkitehtiliitto - Finlands Arkitektförbund SAFA ry, Suomen Isännöintiliitto ry, Finlands Fastighetsförbund rf, Finlands Byggnadsingenjörsförbund RIL rf, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry samt Talotekniikkateollisuus ry.

Projektets praktiska genomförande styrs av en sju personers styrgrupp med representanter från miljöministeriet, finansministeriet, Kommunförbundet och föreningar inom fastighets- och byggnadssektorn. Styrgruppen leds av Minna Perähuhta, specialsakkunnig på miljöministeriets avdelning för den byggda miljön.

Mot digitaliserad planering inom fastighets- och byggbranschen samt områdesanvändningen

Projektet syftar till att

  • i vid utsträckning införa olika element för interoperabilitet inom sektorn för planering av områdesanvändning och inom byggbranschen och på det sättet märkbart öka de inbördes kontakterna mellan olika typer av datamaterial
  • ta fram lösningar för informationsöverföringens övergångsfaser såväl för planering och bygge som, å andra sidan, för bygg- och användningstiden och på det sättet påskynda förändringar i de centrala förfaringssätten inom sektorn.
  • testa och experimentera med olika modeller och utvecklingsvägar samt passa in standardernas lösningar i praktiken
  • gemensam data för att stöda informationens tekniska och semantiska interoperabiliteten samt fortsatta användbarheten av processer och aktuell information som gäller den byggda miljöns hela livscykel
  • informationen ska vara maskinläsbar inom de viktigaste processerna
  • garantera författningsgrunden för interoperabilitet hos den byggda miljöns processer och information samt identifiera och gallra bort författningar som bromsar upp digitaliseringen inom sektorn
  • öka aktörernas kunnande (awareness) och bredda sektorns processer och styrmekanismer för digitalbaserat/digitalt material

Försöksprojekt finansieras

På hösten 2016 inleds en utlysning av pilotprojekt. Via utlysningen finansieras försök som tar fram sådana nya lösningar och verksamhetssätt som gagnar hela fastighets- och byggbranschens värdekedja. Med hjälp av digitala lösningar kan man exempelvis effektivisera nyttjandet av fastighetsdata, och underhållet av byggnader underlättas när uppgifterna om en byggnad står till allas förfogande under hela dess livscykel. Med hjälp av nya lösningar kan man också förbättra produktiviteten och kvaliteten i byggandet genom att processerna framskrider smidigare.

Ytterligare information

Digichef, KIRA-digi project, Teemu Lehtinen, p. 040 456 6108, fornamn.efternamn@kiradigi.fi

Specialsakkunnig Minna Perähuhta, miljöministeriet, tfn. 0295 250 223, fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 5.8.2016 kl. 12.50, uppdaterad 27.10.2017 kl. 12.52