Delta i arbetet för kulturmiljön!

Aktuellt RSS

Lagförslag om skyddande av byggnadsarvet på remiss

13.5.2020
Miljöministeriet föreslår ändringar i lagstiftningen om skyddande av byggnadsarvet. I samband med det samråd som nu inleds begärs utlåtanden om en ändring av lagen om skyddande av byggnadsarvet och av 48 kap. 6 § i strafflagen. Remisstiden går ut den 24 Maj 2020. De nya lagarna är avsedda att träda i kraft i början av 2021.

Suvilahti_skeittarit_RautjokiLaura_556.jpg
© Laura Rautjoki / Miljöförvaltningens bildbank

Målet med kulturmiljöstrategin är att människor uppskattar sin närmiljö och arbetar aktivt för dess bästa. En vårdad och livskraftig kulturmiljö ökar människans välbefinnande. Den har en stor betydelse för utvecklingen av näringslivet och förutsättningarna för en trivsam boendemiljö.

Till kulturmiljön hör

  • byggnader, byggda områden, gårdar, parker, trafikleder och konstruktioner
  • landskap där påverkan av människans verksamhet syns
  • forntida konstruktioner och formationer som människan skapat och som bevarats i landskapet, i marken eller under vatten.

Kulturmiljöstrategin 2014–2020

Statsrådet fattade den 20 mars 2014 ett principbeslut om den första nationella kulturmiljöstrategin. Strategin uppstod som resultat av ett omfattande samarbete under ledning av miljöministeriet samt undervisnings- och kulturministeriet. Enligt strategins vision är kulturmiljön en källa till välstånd och livskraft

Genomförandeplan

Arbetsgruppen som leds av miljöministeriet utarbetade tillsammans med aktörerna inom branschen en genomförandeplan som konkretiserar strategin. Genomförandeplanen innehåller 54 konkreta åtgärder varav den största delen ligger på den offentliga förvaltningens ansvar. Dessutom behövs andra organisationers och enskilda människors insatser för att skapa en bättre kulturmiljö.

Kulturmiljöåtagande

Miljöministeriet och undervisnings- och kulturministeriet har ingått ett eget samhälleligt åtagande för hållbar utveckling där vi lovar att genomföra genomförandeplanen för kulturmiljöstrategin.

Vi utmanar också aktörerna att genomföra strategin med hjälp av ett samhälleligt åtagande för hållbar utveckling.

Genomförandestadier

Flera rapporter har utarbetats i anslutning till genomförandet av strategin:

Undervisnings- och kulturministeriet och miljöministeriet har tillsatt en samordningsgrupp som ska främja och övervaka genomförandet av strategin under mandatperioden 24.5.2016–31.12.2020. Samordningsgruppens handlingar finns i statsrådets projektregister på finska.

Ytterligare information

Miljöråd Tuija Mikkonen, miljöministeriet, tfn 0295 250 184, fornamn.efternamn@ym.fi

Planerare Hanna Hämäläinen, miljöministeriet, tfn 0295 250 095, fornamn.efternamn@ym.fi

Kulturråd Päivi Salonen, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 3 30281, fornamn.efternamn@minedu.fi

Överinspektör Mirva Mattila, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 3 30269, fornamn.efternamn@minedu.fi

Publicerad 30.6.2015 kl. 11.04, uppdaterad 28.3.2019 kl. 13.29