Gå till innehållet

Styrning av byggandet – målet är en högklassig byggd miljö

Genom att styra byggandet främjar man högklassiga, säkra och estetiska bygglösningar. Samtidigt understöds en minskad energiförbrukning, bättre energieffektivitet och utnyttjande av förnybara energikällor i byggandet.

kaupunki
Mauri Mahlamäki, Miljöförvaltningens Bildbank

Myndigheterna i Finland övervakar och styr byggandet. Den allmänna styrningen av byggandet grundar sig på bestämmelser i lagar och förordningar. I markanvändnings- och bygglagen anges de allmänna villkoren för och de väsentliga tekniska kraven på byggande, och lagen innehåller också bestämmelser om tillståndsförfarandet och myndighetstillsynen. Mer detaljerade bestämmelser om byggande, som utfärdas som förordningar, samt ministerieanvisningar som kompletterar dessa finns samlade i Finlands byggbestämmelsesamling.

Målet med styrningen och regleringen av byggandet är att säkerställa att byggandet uppfyller de väsentliga tekniska kraven och att

 • byggandet håller hög kvalitet
 • byggandet är säkert, hälsosamt och ur estetisk synpunkt högklassigt
 • byggnaden lämpar sig för användarnas behov under hela dess livscykel
 • byggnaden passar in i den byggda miljön och i landskapet
 • ansvar och yrkesskicklighet betonas i både planering och genomförande
 • byggnadens egenskaper och särdrag beaktas vid reparation och ändringsarbeten
 • byggandet främjar en hållbar utveckling.

Väsentliga tekniska krav

De väsentliga tekniska kraven gäller

 • konstruktioners hållfasthet och stabilitet
 • brandsäkerhet
 • sunda byggnader
 • säkerhet vid användning
 • tillgänglighet
 • bullerskydd och ljudförhållanden samt
 • energiprestanda.

En byggnad ska projekteras och uppföras så att den uppfyller de väsentliga tekniska kraven. God planering är viktig för att byggprojektet ska lyckas. Flera projekterare samarbetar kring utformningen av byggnaden. Till de viktigaste hör byggprojektören, konstruktionsplaneraren, VVS-planeraren och elplaneraren. Ansvaret för utformningen av byggnaden som helhet och dess kvalitet ligger hos huvudprojekteraren, som också samordnar projekterarnas arbete. Projekterarna förutsätts ha den kompetens som projekteringsuppgifterna kräver.

Miljöministeriet ansvarar för styrningen och övervakningen av byggandet

Miljöministeriet ansvarar för den allmänna styrningen och övervakningen av byggandet i Finland. Ministeriet bereder och utvecklar lagstiftning och andra bestämmelser som gäller byggande och upprätthåller byggbestämmelsesamlingen.

Kommunen sörjer för styrningen och övervakningen av byggandet inom sitt område

Kommunen ansvarar för styrningen och övervakningen av byggandet inom sitt område. De myndighetsuppgifter som gäller byggnadstillsynen sköts av en nämnd eller något annat kollegialt organ som kommunen utser, dock inte av kommunstyrelsen. För byggnadsrådgivning och byggnadstillsyn ska kommunen ha en byggnadsinspektör. Bestämmelser om den behörighet som krävs av byggnadsinspektören utfärdas genom förordning.

Kommunen ska utarbeta och godkänna en byggnadsordning där det meddelas sådana föreskrifter och anvisningar som förutsätts av de lokala förhållandena.

Byggande förutsätter i allmänhet ett av kommunen beviljat bygglov eller åtgärdstillstånd.

Ansvaret för den som påbörjar ett byggprojekt

Den som påbörjar ett byggprojekt ska se till att byggnaden projekteras och uppförs i överensstämmelse med de bestämmelser och föreskrifter som rör byggande samt det tillstånd som beviljats. Myndigheternas tillsyn över ett byggnadsarbete börjar när det tillståndsbelagda byggnadsarbetet påbörjas och upphör i och med slutsynen. Vid byggnadsarbete som kräver tillstånd eller annat godkännande av myndigheterna ska det finnas en ansvarig arbetsledare som godkänts av kommunens byggnadstillsynsmyndighet.

Mer information:

Lagstiftningsråd Kirsi Martinkauppi, p. 02952 50177, fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 5.4.2013 kl. 10.16, uppdaterad 16.8.2018 kl. 15.37