Produktgodkännande för byggprodukter

  • Byggprodukterna ska vara säkra att använda och gjorda enligt den hållbara utvecklingens principer och får inte vara hälsovådliga. Byggprodukter är dugliga för byggnad när de uppfyller de tekniska krav om konstruktioners hållbarhet och stabilitet som bestäms i eller med stöd av markanvändnings- och bygglagen.
  • brandsäkerhet
  • hälsa
  • användningssäkerhet
  • hinderfrihet
  • bullerbekämpning och ljudförhållanden samt
  • energieffektivitet

rakennustuotteet Miljöförvaltningens bildbank

Byggprodukter är sådana produkter som blir en fast del av en byggnad, som betongelement, fönster, stålkonstruktioner och sågvaror. EU:s byggproduktsförordning gäller sådana byggprodukter som omfattas av en harmoniserad produktstandard eller för vilka tillverkaren har ansökt om europeiskt tekniskt godkännande (ETA). I 4 § i lagen om produktgodkännanden för vissa byggprodukter avses med byggprodukt en sådan bestående byggnadsdel eller konstruktion eller en förnödenhet, produkt eller anordning som är fast ansluten till ett byggnadsverk och för vilken det i markanvändnings- och bygglagen eller med stöd av den har föreskrivits väsentliga krav. Med en byggprodukt kan också avses en del som behövs för montering av ovan nämnda produkt.

CE-märkning är obligatoriskt för merparten av byggprodukter

En byggprodukts duglighet påvisas med CE-märkning i de fall produkten omfattas av en harmoniserad produktstandard eller tillverkaren har ansökt om ETA för produkten. CE-märkningen försäkrar att produktens egenskaper alltid uppges i prestandadeklarationen på det sätt som förutsätts av den harmoniserade produktstandarden eller ETA. På det här viset kan planerare och konsumenter enkelt jämföra byggprodukter. I samband med att CE-märkning är obligatoriskt för merparten byggprodukter i enlighet med den nya byggnadsförordningen, underlättas även försäljningen av produkter länder emellan.

Frivilligt nationellt produktgodkännandeförfarande

Ett nationellt godkännandeförfarande kan enbart tillämpas på sådana byggprodukter som inte omfattas av en harmoniserad produktstandard eller inte har ett europeiskt tekniskt godkännande.

Publicerad 21.3.2014 kl. 10.30, uppdaterad 28.5.2019 kl. 8.47