Gå till innehållet

Typgodkännande av byggprodukter

Typgodkännande av byggprodukter är ett frivilligt godkännandeförfarande för byggprodukter som används i Finland för de produkter som omfattas av miljöministeriets förordning om typgodkännande.

Om byggproduktens duglighet för byggande inte kan påvisas med CE-märkning som bygger på den europeiska harmoniserade produktstandarden eller om produkten inte har beviljats europeisk teknisk bedömning (ETA), kan dess tillverkare påvisa dugligheten genom att använda ett nationellt godkännandeförfarande, till exempel typgodkännande.

rakennusmies
Pentti Hokkanen, Miljöförvaltningens bildbank


Med typgodkännandet kan tillverkaren påvisa att produkten kan användas för byggande då den uppfyller de krav som föreskrivs i vår lagstiftning. Byggnadsentreprenören kan på basis av typgodkännandet verifiera produktens duglighet i samband med bygglovsansökan eller byggnadstillsynen.

Med typgodkännande godkänns sådana produkter som inverkar betydligt på huruvida de väsentliga tekniska krav som ställs på ett byggnadsverk kan uppfyllas. Typgodkännandet grundar sig på miljöministeriets förordningar om typgodkännande av olika byggprodukter. Det kan alltså beviljas endast i enlighet med miljöministeriets förordning om typgodkännande av ifrågavarande produkt samt markanvändnings- och bygglagen.

Att utverka typgodkännande

Det är frivilligt för tillverkaren att utverka typgodkännande.
Typgodkännande ansöks hos ett typgodkännandeorgan som miljöministeriet har bemyndigat som typgodkännandeorgan.I Finland finns tillsvidare två typgodkännandeorgan, Eurofins Expert Services Oy och Inspecta Sertifiointi Oy. Miljöministeriet kan bevilja typgodkännande av byggprodukter endast i specialfall av särskilda orsaker. Beslutet om godkännande är i kraft i högst fem år. Om CE-märkning blir tillämplig för produkten, upphör typgodkännandet att gälla.

Typgodkännandemärkning

Typgodkännandemärkning kan användas under typgodkännandets giltighetstid. Produkten får inte märkas som typgodkänd efter att övergångstiden för den harmoniserade produktstandarden som gäller ifrågavarande byggprodukt löper ut, eller om produkten har beviljats europeisk teknisk bedömning (ETA). En typgodkänd byggprodukt ska förses med följande märke:

Tyyppihyväksyntä-merkki

 

Publicerad 5.3.2014 kl. 15.10, uppdaterad 22.5.2019 kl. 15.59