Gå till innehållet

Avtal om markanvändning, boende och trafik

Avtalen om markanvändning, boende och trafik (MBT) är avtal som staten ingår med de största stadsregionerna. Med dessa avtal stöder man dels samarbetet mellan kommunerna i en stadsregion, dels samarbetet mellan kommunerna och staten när det gäller styrning av samhällsstrukturen och samordnande av markanvändning, boende och trafik.

Målet är att göra stadsregionerna mer funktionella och öka deras konkurrenskraft samt se till att kommunerna utvecklas jämlikt. I avtalen fastställs t.ex. mål för utvecklingen av markanvändningen och för bostadsproduktionen de kommande åren. Dessutom anges de centrala projekten när det gäller att utveckla transportnätet.

För statens del är avtalsparterna följande: miljöministeriet, kommunikationsministeriet, arbets- och näringsministeriet, Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA), Trafikledsverket, Transport- och kommunikationsverket, närings-, trafik- och miljöcentralerna och i fråga om avtalet för Helsingforsregionen även finansministeriet.

Utredning om möjligheterna att utvidga MBT-avtalsförfarandet till nya stadsregioner

Det utredningsprojekt som klimat- och miljöminister Krista Mikkonen tillsatte i september 2019 om möjligheterna att börja tillämpa förfarandet med avtal för markanvändning, boende och trafik (MBT) i stadsregionerna Jyväskylä, Kuopio och Lahtis stadsregioner har nu slutförts. Utredningen överlämnades till ministern den 17 januari 2020.

Uppdraget var att kartlägga de centrala frågor där förfarandet med MBT-avtal kan skapa mervärde med tanke på både utredningsområdet som helhet och målen för staten som avtalspart. Utredningen baserar sig på regeringsprogrammets skrivning om att MBT-avtalsförfarandet kan utvidgas till att omfatta stadscentrum med fler än 100 000 invånare. Utredaren Matti Vatilo föreslår att förfarandet med MBT-avtal ska utvidgas till de tre utredningsområdena.

MBT-avtal 2020–2031

Det pågår förhandlingar om MBT-avtal för stadsregionerna Helsingfors, Tammerfors, Åbo och Uleåborg för åren 2020–2031. Målet är att avtalen ska undertecknas våren 2020, när staten som avtalspart har kunnat bekräfta sitt deltagande i finansieringen av de trafik- och transportåtgärder som avtalen omfattar.

MBT-avtal 2016–2019

MBT-avtalen för stadsregionerna Helsingfors, Tammerfors, Åbo och Uleåborg undertecknades den 9 juni 2016. Avtalen gäller åren 2016–2019.

Genomförande och genomslag

Helsingforsregionen

Åboregionen

Tammerforsregionen

Uleåborgsregionen

MBT-avsiktsförklaringarna för 2012–2015

Dessa avsiktsförklaringar rörande markanvändning, boende och trafik upphörde att gälla i slutet av 2015.

Helsingforsregionen

Åboregionen

Tammerforsregionen

Uleåborgsregionen

Publicerad 20.5.2013 kl. 10.34, uppdaterad 21.1.2020 kl. 15.02