Avtal rörande markanvändning, boende och trafik

Avtalen rörande markanvändning, boende och trafik (MBT) är avtal som staten ingår med de största stadsregionerna. Med dessa avtal stöder man samarbetet mellan kommunerna i en stadsregion samt mellan kommunerna och staten när det gäller styrning av samhällsstrukturen och samordnande av markanvändning, boende och trafik.

Målet är att förbättra stadsregionernas funktionalitet och konkurrenskraft samt att trygga en jämlik utveckling av kommunerna. I avtalen fastställs t.ex. målen för utvecklingen av markanvändningen och bostadsproduktionen inom den närmaste framtiden samt de centrala utvecklingsprojekten för trafiknätet.

För statens del är avtalsparterna följande: Miljöministeriet, kommunikationsministeriet, arbets- och näringsministeriet, Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA), Trafikverket, Närings-, trafik- och miljöcentralen och i Helsingforsregionens avtal också finansministeriet.

MBT-avtalen för 2016–2019

Förhandlingsresultat har nåtts i fråga om MBT-avtalen för Helsingfors, Tammerfors, Åbo och Uleåborg, vilka alla ingår i regeringsprogrammets spetsprojekt. Avtalen undertecknas och träder i kraft i början av juni 2016, efter att förhandlingsresultaten har behandlats av kommunerna.

Helsingforsregionen (för 2016–2019)

Åboregionen (för 2016–2019)

Tammerforsregionen (för 2016–2019)

Uleåborgsregionen (för 2016–2019)

MBT-avsiktsförklaringarna för 2012–2015

Dessa avsiktsförklaringar rörande markanvändning, boende och trafik upphörde att gälla i slutet av 2015.

Helsingforsregionen (för 2012–2015)

Åboregionen (för 2012–2015)

Tammerforsregionen (för 2013–2015)

Uleåborgsregionen (för 2013–2015)

Publicerad 20.5.2013 kl. 10.34, uppdaterad 2.7.2018 kl. 11.40