Avfall

Aktuellt RSS

Arbetsgrupp: Sortering och separat insamling av avfall bör börja gälla betydligt fler fastigheter

16.9.2019
Den arbetsgrupp som behandlat frågor som rör revideringen av avfallslagen föreslår att den separata insamlingen av bioavfall och förpackningsavfall (plast-, kartong-, metall- och glasförpackningar) ska utvidgas i samtliga tätorter så att den börjar omfatta fastigheter med fem eller flera lägenheter. I tätorter med över 10 000 invånare ska den separata insamlingen av bioavfall enligt planerna utvidgas till alla fastigheter. Separat insamling bör på motsvarande sätt också ordnas i affärs- och före

Tuuli Myllymaa, YHA Kuvapankki
Tuuli Myllymaa, Miljöförvaltningens bildbank

Målet med Finlands avfallspolitik är att främja ett hållbart utnyttjande av naturtillgångarna samt att säkerställa att avfallet inte förorsakar olägenheter för hälsa och miljö. Miljöministeriet deltar i beredningen av avfallspolitiken i Finland och Europeiska unionen, likaså i den globala avfallspolitiken. Ministeriet bereder den nationella avfallslagstiftningen samt styr, utvecklar och följer upp tillämpningen av lagstiftningen. 

Prioritetsordningen styr avfallshanteringen

Avfallshanteringsprincipen bygger på den så kallade prioritetsordningen.

  • I första hand ska man försöka undvika uppkomsten av avfall.
  • Om det uppkommer avfall ska det förberedas för återanvändning eller återanvändas.
  • Om återanvändning är omöjlig, ska avfallet utnyttjas i första hand som material (materialåtervinning) och i andra hand som energi.
  • Avfall kan deponeras på en avstjälpningsplats endast om dess utnyttjande inte är tekniskt eller ekonomiskt möjligt.

Avvikelse från prioriteringsordningen tillåts endast om något annat alternativ är förnuftigare med tanke på miljön. När man väljer avfallshanteringsalternativ enligt prioritetsordningen ska man beakta de verkningar som avfallet har under sin livscykel, miljöskyddet samt de tekniska och ekonomiska förutsättningarna hos den som ansvarar för avfallshanteringen att iaktta prioritetsordningen.

I den riksomfattande avfallsplanen som godkänts av statsrådet, fastställs målbilden för avfallshanteringen fram till 2016 och de åtgärder med vilka man ska nå den.  Även i regeringsprogrammet föreslås flera åtgärder för att förebygga uppkomsten av avfall och främja återvinningen av avfallsmaterial.

Ytterligare information

Miljöråd Riitta Levinen, förnamn.efternamn@ym.fi, tfn 0295 250 162

Publicerad 14.5.2013 kl. 14.08, uppdaterad 20.4.2018 kl. 9.57