Gå till innehållet

Avtalet om plastkassar

Green Deal är ett frivilligt avtal mellan staten och näringslivet. Målet är att tillsammans främja målen för hållbar utveckling. Avtalsparterna kommer överens om gemensamma mål, åtgärder och uppföljning. Avtalet kan istället för lagstiftning användas som styrmedel. Miljöministeriet och Finsk Handel har ingått det första Green Deal-avtalet (avtalet om plastkassar), som genomför ett EU-direktiv genom ett avtal på frivillig basis och inte genom en lag.

Avtalet är i kraft fram till slutet av 2025, och syftet är att säkerställa att de mål att minska förbrukningen av plastkassar som ställts upp i EU:s direktiv om förpackningar och förpackningsavfall ska nås i Finland. Målet är att förbrukningen ska motsvara högst 40 kassar per person och år före utgången av 2025. Minskningsmålet gäller alla plastkassar som tillhandahålls vid butikskassorna. I målet ingår emellertid inte de mycket tunna plastkassar som används för livsmedel i lösvikt, t.ex. för frukt och grönsaker, eller av hygienskäl.

I avtalet förbinder sig Finsk Handel att fram till 2025 uppmuntra och handleda företag inom handeln att ansluta sig till avtalet om plastkassar, att stödja informations- och upplysningskampanjer, att följa upp hur målen nås och att lämna information om uppföljningen till miljöministeriet.

Miljöministeriet å sin sida kommer tre år efter att avtalet ingåtts att utvärdera åtgärdernas effekt när det gäller att minska förbrukningen av plastkassar och förebygga nedskräpning. Om det bedöms att de genomförda åtgärderna inte är effektiva, kommer ministeriet att undersöka andra möjliga alternativ för att minska användningen av plastkassar.

Ett företag inom handeln beslutar själv om åtgärderna och hur dessa ska genomföras. Åtgärderna omfattar åtminstone följande helheter: att sprida information för att användningen av plastbärkassar ska minskas och nedskräpning förebyggas, att fastställa avgifter för plastbärkassar och att frångå gratis utdelning av mycket lätta plastbärkassar som självbetjäning vid butikskassorna.

De åtaganden som företag inom handeln ingår för att minska användningen av plastkassar kommer att fogas till Green Deal-avtalet och till Finlands samhälleliga åtagande för hållbar utveckling, där den offentliga förvaltningen i samarbete med andra aktörer förbinder sig att främja hållbar utveckling i sin verksamhet.

Publicerad 18.11.2016 kl. 13.53, uppdaterad 19.2.2020 kl. 8.01