Gå till innehållet

Den riksomfattande avfallsplanen

valtsu_paras3

I den riksomfattande avfallsplanen fram till år 2023, Från återvinning till cirkulär ekonomi ställs det upp mål för de närmaste sex åren för förebyggande av uppkomsten av avfall och för avfallshanteringen.

I den riksomfattande avfallsplanen har fyra sektorer inom avfallshanteringen valts ut som prioriterade områden. De detaljerade målen och åtgärderna i avfallsplanen har fastställts för fyra prioriterade områden för avfallsplanen, nämligen byggavfall, biologiskt nedbrytbart avfall, kommunalt avfall och elektriskt och elektroniskt avfall.

Planen har utarbetats i brett samarbete med sakkunniga och intressentgrupper i avfallsbranschen. Den strategiska samarbetsgruppen för avfallsfrågor, som tillsatts av miljöministeriet, har varit styrgrupp i beredningen av avfallsplanen.

 I avfallsplanen ingår en målbild för 2030

  1. Avfallshantering av hög standard är en del av den cirkulära ekonomin.
  2. En materialeffektiv produktion och konsumtion sparar naturresurser och bromsar klimatförändringen.
  3. Avfallsmängden har minskat jämfört med nuläget. Återanvändningen och återvinningen har nått en ny nivå.
  4. Marknaden för återvinning fungerar väl. Återanvändningen och återvinningen skapar nya arbetstillfällen.
  5. Från återvinningsmaterial kan tillvaratas också små mängder av värdefulla råvaror som förekommer i materialen.
  6. Materialkretsloppen är ofarliga och i produktionen används allt mindre farliga ämnen.
  7. Den forskning och försöksverksamhet som bedrivs inom avfallsbranschen är högklassig samtidigt som kunnandet i avfallsfrågor är på en hög nivå.

Bakgrundsmaterial

Olika bakgrundsstudier har gjorts med tanke på utarbetandet av den riksomfattande avfallsplanen. Den tidigare avfallsplanen och dess övervakningsrapporter har också varit som bakgrund för den nya avfallsplanen.

Mer information

Konsultativa tjänstemannen Sirje Stén, förnamn.efternamn@ym.fi, tfn 0295 250 276

Publicerad 15.3.2018 kl. 13.09, uppdaterad 22.3.2019 kl. 9.20