Cirkulär ekonomi

Finland ska få ett strategiskt program för främjande av cirkulär ekonomi. Målet är att cirkulär ekonomi ska utgöra grunden för den nya ekonomin. Genom programmet vill regeringen stärka Finlands roll som föregångare inom cirkulär ekonomi. Programförslaget bereds under 2020 och lämnas sedan till statsrådet för godkännande.

I programmet kommer man att fastställa mål, mätare och behövliga åtgärder samt avsätta de resurser som behövs för att främja den cirkulära ekonomin och åstadkomma en systemförändring.

Finland har tidigare utarbetat en vägkarta för cirkulär ekonomi, som kompletteras av ett åtgärdsprogram för cirkulär ekonomi. Sitras vägkarta för cirkulär ekonomi uppdaterades 2019.

EU:s paket om cirkulär ekonomi

Europeiska kommissionens förslag om cirkulär ekonomi (2015) innehöll en omfattande handlingsplan och ett antal förslag till sådana ändringar i rättsakterna som stöder handlingsplanen. Paketet verkställdes 2016–2018.

Kommissionen har dessutom offentliggjort ett s.k. minipaket (2016) med följande innehåll:

Plaststrategi

Kommissionen har lanserad den första EU-strategin för plast (2018) som har som mål att minska de problem som plastavfall och plastskräp orsakar. Syftet med strategin är att effektivisera tillvaratagandet och återvinningen av plast, likaså produktplaneringen, så att den leder till bättre återanvändning, reparation och återvinning av plastprodukter. Samtidigt skapas förutsättningar för nya innovationer och investeringar inom cirkulär ekonomi.

Plaststrategin utgör en del av kommissionens paket med initiativ som ska påskynda omställningen till cirkulär ekonomi:

  • Meddelande om EU-strategin för plast
  • Meddelande om gränssnitten mellan kemikalie-, produkt- och avfallslagstiftningen
  • Uppföljningsmätare för cirkulär ekonomi
  • Förslag till lagstiftning om mottagning av avfall i hamnar
  • Rapport om oxoplast
  • Rapport om kritiska råvaror

Den europeiska gröna given (European Green Deal)

Kommissionen publicerade den 11 december 2019 ett meddelande om Den europeiska gröna given. Meddelandet innehåller kommissionens riktlinjer om framtida åtgärder och initiativ.

Den cirkulära ekonomin kommer bland annat att främjas genom handlingsplanen för cirkulär ekonomi och en industripolitisk strategi, som enligt planerna båda ska offentliggöras i mars 2020. I handlingsplanen för cirkulär ekonomi ligger fokus på hållbart nyttjande av naturresurserna inom resursintensiva branscher, såsom textil- och byggbranschen.

Publicerad 8.2.2018 kl. 9.43, uppdaterad 9.1.2020 kl. 15.08