Cirkulär ekonomi

Kuusakoski19.jpg
Bild: Wilma Hurskainen

I en cirkulär ekonomi hålls resurserna kvar även när produkterna har nått slutet på sin livscykel.  Målet är att redan från början planera och framställa material och produkter på ett sådant sätt att de används och hålls kvar i kretsloppet så länge som möjligt.  Inom återvinningen, som cirkulär ekonomi lätt förväxlas med, fokuserar man å sin sida på att hitta användningsändamål för avfall som redan uppkommit. 

Övergången till en cirkulär ekonomi förutsätter ändringar i hela värdekedjan, allt från produktplaneringen till nya affärs- och marknadsföringsmodeller och konsumtionsbeteendet. Trots sitt namn är den cirkulära ekonomin ingen separat ekonomi, utan en sektorsövergripande och omfattande förändring i verksamhetsformer.

Vägkartan för den cirkulära ekonomin är en plan som uppgjorts i samarbete mellan Sitra, ministerierna och ett stort antal övriga aktörer. Med hjälp av den strävar man efter att förverkliga olika möjligheter med cirkulär ekonomi. Även genomförandet av vägkartan sker i samarbete med olika aktörer.

Potentialen hos cirkulär ekonomi har undersökts i flera projekt

EU:s paket om cirkulär ekonomi

Det förslag om cirkulär ekonomi som EU-kommissionen lade fram i december 2015 innehöll en omfattande handlingsplan och ett antal förslag till sådana ändringar i rättsakterna som stöder handlingsplanen. Paketet ska verkställas 2016–2018.

Ett år efter att paketet om cirkulär ekonomi offentliggjordes gav kommissionen ut ett s.k. minipaket med följande innehåll:

Plaststrategi

I januari 2018 lanserade kommissionen den första EU-strategin för plast som har som mål att minska de problem som plastavfall och plastskräp orsakar. Syftet med strategin är att effektivisera tillvaratagandet och återvinningen av plast, likaså produktplaneringen, så att den leder till bättre återanvändning, reparation och återvinning av plastprodukter. Samtidigt skapas förutsättningar för nya innovationer och investeringar inom cirkulär ekonomi.

Plaststrategin utgör en del av kommissionens paket med initiativ som ska påskynda omställningen till cirkulär ekonomi:

  • Meddelande om EU-strategin för plast
  • Meddelande om gränssnitten mellan kemikalie-, produkt- och avfallslagstiftningen
  • Uppföljningsmätare för cirkulär ekonomi
  • Förslag till lagstiftning om mottagning av avfall i hamnar
  • Rapport om oxoplast
  • Rapport om kritiska råvaror
  • Kommissionen har också inlett en kampanj riktad till aktörerna i branschen för att uppmuntra till användning av återvunnen plast.

Avsikten är att främja oskadliga materialkretslopp genom att ersätta skadliga substanser, förbättra deras spårbarhet och effektivare avlägsna dem ur avfallsflödena. Med meddelandet vill kommissionen inleda en diskussion om hur lagstiftningen bör ändras. Just nu bereder kommissionen också ett förslag till lagstiftning om begränsning av engångsartiklar av plast. Förslaget läggs troligen fram under våren. Ett samråd om detta pågår till den 12 februari.

Publicerad 8.2.2018 kl. 9.43, uppdaterad 5.6.2019 kl. 9.42