Gå till innehållet

Cirkulär ekonomi

Finland ska få ett strategiskt program för främjande av cirkulär ekonomi. Målet är att cirkulär ekonomi ska utgöra grunden för den nya ekonomin. Genom programmet vill regeringen stärka Finlands roll som föregångare inom cirkulär ekonomi. Programförslaget bereds under 2020 och lämnas sedan till statsrådet för godkännande.

I programmet kommer man att fastställa mål, mätare och behövliga åtgärder samt avsätta de resurser som behövs för att främja den cirkulära ekonomin och åstadkomma en systemförändring.

Finland har tidigare utarbetat en vägkarta för cirkulär ekonomi, som kompletteras av ett åtgärdsprogram för cirkulär ekonomi. Sitras vägkarta för cirkulär ekonomi uppdaterades 2019.

EU:s handlingsplan för den cirkulära ekonomin

Europeiska kommissionen gav den 11 mars 2020 ett meddelande om en ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin För ett renare och mer konkurrenskraftigt Europa (COM(2020) 98 final). Handlingsplanen innehåller kommissionens planer på hur den cirkulära ekonomin kan främjas på ett övergripande sätt. Kommissionen föreslår 35 åtgärder: lagstiftningsinitiativ, strategier och andra styrmedel och politiska åtgärder.

Som en central förändringskraft i omställningen till en cirkulär ekonomi lyfter kommissionen fram produktpolitiken och hållbar produktdesign. Genom produktdesign kan man påverka upp till 80 procent av miljökonsekvenserna under produktens hela livscykel. En policy för hållbara produkter innebär att åtgärderna riktas mot produktens hela värdekedja, allt från material, produktion och servicekoncept till konsumtion och säker återvinning.

Åtgärderna riktas in på sektorer som använder mycket resurser: elektronik, informations- och kommunikationsteknik, batterier och fordon, förpackningar, plast, textilier och möbler, byggande och byggnader samt livsmedel, vatten och näringsämnen. Dessutom riktas åtgärder mot mellanprodukter med stor påverkan, exempelvis stål, cement och kemikalier.

I handlingsplanen föreslås också en förstärkt avfallspolitik till stöd för avfallsförebyggande och cirkularitet. Dessutom vill man stärka regionernas och städernas roll inom arbetet för cirkulär ekonomi. Kommissionen föreslår vidare åtgärder för att driva på omställningen med hjälp av forskning, innovation och digitalisering. Internationellt samarbete är ett viktigt tema för att den cirkulära ekonomin ska kunna främjas globalt.

Handlingsplanen för den cirkulära ekonomin är ett sätt att förverkliga den europeiska gröna given (COM(2019) 640 final) och dess mål om ett Europa med en resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi som är klimatneutral före 2050 och där man beaktar hållbart nyttjande av naturresurser och social rättvisa. Den cirkulära ekonomin utgör en viktig grund för moderniseringen av industrin, och handlingsplanen är också nära kopplad till EU:s nya industristrategi (COM(2020) 102 final), som offentliggjordes den 10 mars 2020 och som fokuserar på konkurrenskraft, klimatneutralitet och digitalisering.

EU:s paket om cirkulär ekonomi

Europeiska kommissionens förslag om cirkulär ekonomi (2015) innehöll en omfattande handlingsplan och ett antal förslag till sådana ändringar i rättsakterna som stöder handlingsplanen. Paketet verkställdes 2016–2018.

Kommissionen har dessutom offentliggjort ett s.k. minipaket (2016) med följande innehåll:

Plaststrategi

Kommissionen har lanserad den första EU-strategin för plast (2018) som har som mål att minska de problem som plastavfall och plastskräp orsakar. Syftet med strategin är att effektivisera tillvaratagandet och återvinningen av plast, likaså produktplaneringen, så att den leder till bättre återanvändning, reparation och återvinning av plastprodukter. Samtidigt skapas förutsättningar för nya innovationer och investeringar inom cirkulär ekonomi.

Plaststrategin utgör en del av kommissionens paket med initiativ som ska påskynda omställningen till cirkulär ekonomi:

  • Meddelande om EU-strategin för plast
  • Meddelande om gränssnitten mellan kemikalie-, produkt- och avfallslagstiftningen
  • Uppföljningsmätare för cirkulär ekonomi
  • Förslag till lagstiftning om mottagning av avfall i hamnar
  • Rapport om oxoplast
  • Rapport om kritiska råvaror
Publicerad 8.2.2018 kl. 9.43, uppdaterad 8.6.2020 kl. 11.00