Gå till innehållet

Genteknik och miljörisker

Laboratorio
Riku Lumiaro, Miljöförvaltningens bildbank

Miljöministeriets mål är att förebygga och bekämpa de miljöskador som uppstår genom användning av genmodifierade organismer. Tillämpningen av genteknik förorsakar inte bara nya slags miljörisker utan också etiska problem. Några av de främsta anledningarna till oro ur miljövårdsperspektiv är att de överförda generna kan spridas till andra organismer och att organismsamhällenas mångfald förändras.

Genteknik är bioteknik som kan användas för att modifiera arvsmassan hos växter, djur och mikroorganismer på ett sätt som inte är möjligt i naturen. Genom att överföra gener från en organism till en annan kan man få fram till exempel växter som tål bekämpningsmedel, snabbväxande fisk och bakterier som kan bryta ner giftiga föreningar.

Tillämpningen av genteknik regleras i gentekniklagen. Lagen har preciserats med flera förordningar.

Tillämpningen av gentekniken övervakas

Miljöministeriet styr och övervakar efterlevnaden av lagstiftningen om genteknik för att förebygga och bekämpa miljöskador.

Finlands miljöcentral har till uppgift att i miljöfrågor övervaka avsiktlig spridning av genmodifierade organismer. Dessutom bedömer miljöcentralen de miljörisker som orsakas av att man använt genmodifierade organismer och främjar forskning som utvecklar bedömningen av miljörisker.

Gentekniknämnden styr och samordnar övervakningen av gentekniklagen i Finland. En av nämndens medlemmar är från miljöministeriet.

Social- och hälsovårdsministeriet styr och övervakar tillämpningen av genteknik i allmänhet och särskilt i hälsofrågor.

Publicerad 29.7.2014 kl. 14.14, uppdaterad 24.5.2016 kl. 10.29