Finland har miljöskadliga stöd motsvarande uppemot tre miljarder euro

Pressmeddelande 31.5.2013 kl. 10.45

I Finland har man nu för första gången utrett mängden stöd som är skadliga för miljön. Enligt en rapport som miljöministeriet gett ut finns de miljöskadliga stöden i Finland främst inom energi-, transport- och jordbrukssektorn. Av dessa står trafiken för den största andelen. De potentiellt miljöskadliga stöden står för sammanlagt omkring tre miljarder euro per år, och de utgörs i huvudsak av indirekta skattestöd.

De granskade stöden ökar märkbart användningen av fossila bränslen och torv, och därmed också den klimatpåverkan som dessa har. Stöden har också betydande konsekvenser för vattenstatusen, luftkvaliteten och den biologiska mångfalden.

"I globalt perspektiv får fossila energikällor fortfarande dubbelt så stort stöd som utsläppssnåla energikällor. Incitamenten måste ändras så att vi kan övergå till rena alternativ. Förändringen kan ske inom branschen så att vi stöder utsläppssnåla lösningar i stället för fossila sådana", säger miljöminister Ville Niinistö.

Inom transportsektorn är stödpolitiken en fråga som i hög grad kan avgöras nationellt. En del av de stöd som hänför sig till trafiken styr våra val av färdsätt och boende så att vi blir mer beroende av bil. Vid ministeriet pågår förberedelser för en omläggning av den beskattningspraxis som gäller trafiken.

Skattestöden inom energisektorn är påfallande stora jämfört med t.ex. finansieringen av klimatåtgärder. En gallring och omriktning av dessa stöd innebär betydande möjligheter när det gäller att nå klimatmålen. Åtgärderna bör också samordnas på EU-nivå och globalt för att miljönyttan ska kunna säkerställas.

Jordbruksstöden har sin grund i EU:s gemensamma jordbrukspolitik, som står för en betydande del av utgifterna i EU:s budget. Den gemensamma jordbrukspolitiken skapar ramen för jordbruksstöden, men miljöansvaret måste säkras med nationella åtgärder. Jordbruket står för den största enskilda näringsbelastningen av vattendrag: jordbrukets andel av den fosforbelastning som människan orsakar vattendragen är ca 65 procent, och jordbrukets andel av kväveutsläppen är ca 55 procent.

Den utredning som ligger till grund för rapporten genomfördes som en del av en mer omfattande beredningsprocess som finansministeriet inledde i samarbete med miljöministeriet, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet och arbets- och näringsministeriet.

Kartläggningen av stöd som är skadliga för miljön är kopplad till programmet för statsminister Katainens regering, där det anges att syftet är att skapa förutsättningar för ekologiskt hållbar tillväxt och sysselsättning. I framtiden ska ekonomisk tillväxt och välfärd kunna genereras med betydligt mindre naturresurser och miljöbelastning. För att en hållbar ekonomisk tillväxt ska nås måste de samhälleliga stöden gradvis minskas i fråga om den energi- och materialintensiva strukturella utveckling som är ofördelaktig med tanke på utsläppen.

Mer information

Specialmedarbetare Sini Eräjää, miljöministeriet, tfn 040-772 35 85, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Konsultative tjänstemannen Merja Saarnilehto, miljöministeriet, tfn 0400-23 27 63, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Finansrådet Outi Honkatukia, finansministeriet, tfn 040-485 72 46, fornamn.efternamn@vm.fi

  • FI
  •  
  • SV