Gå till innehållet

Kemikalier och miljörisker

maalari
iStockphoto

Miljöministeriets mål är att de risker som farliga ämnen orsakar ska vara kända och att de inte ska orsaka betydande hälso- och miljöolägenheter. Miljöriskerna med kemikalier kan minskas genom lagstiftning (och ekonomisk styrning). Lagstiftningen påverkas både av de nationella målsättningarna och av EU-lagstiftningen samt av en mängd internationella fördrag som Finland har bundit sig till med syfte att minska kemikalieriskerna.

Till miljöministeriet hör den högsta ledningen och styrningen av tillsynen över iakttagandet av kemikalielagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den i fråga om förebyggande och avvärjning av kemikalieskador på miljön. Därtill svarar ministeriet för det internationella samarbetet med syfte att avvärja kemikalieskador på miljön.

Myndigheternas uppgifter

Följande myndigheter deltar i hanteringen av miljörisker med kemikalier: Finlands miljöcentral (SYKE), Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM) samt kommunens miljövårdsmyndigheter.

Publicerad 13.8.2014 kl. 15.56, uppdaterad 13.9.2018 kl. 15.16