Det nationella programmet för farliga kemikalier

Målet med det nationella programmet för farliga kemikalier är att kemikalierna inte ska orsaka betydande hälso- och miljöolägenheter i Finland efter år 2020. Målet stämmer överens med FN:s internationella kemikaliestrategi som godkändes i början av februari 2012.

Programmet för farliga kemikalier har sammanställts år 2006 och en halvtidsutvärdering har gjorts år 2012.  I programmet bedöms vilka skador som kemikalierna kan vålla konsumenterna, folkhälsan, arbetstagarnas hälsa och miljön under hela livscykeln för en kemikalie. I programmet föreslås åtgärder för riskhantering särskilt inom sådana samhälleliga delområden och funktioner som hittills har ägnats mindre uppmärksamhet.

Programmet syftar främst till att

  • uppnå målsättningarna i EU:s kemikalieförordningar (REACH och CLP) och att utnyttja ny information
  • samla in data om exponeringen för farliga ämnen och följa upp dessa
  • utveckla företagens och andra verksamhetsutövares bedömning och hantering av kemikalierisker
  • minska de kemikalierisker som orsakas av produkter
  • utöva internationellt inflytande för att minska kemikalieskador

I programmet ingår följande åtgärdsrekommendationer

  • spridning av information om hållbar kemi
  • minskad exponering för allergiframkallande ämnen på arbetsplatser
  • upprättande av anvisningar för hållbar användning av biocider
  • minskning av plastavfallet i havet och de skadliga ämnen de innehåller och binder genom internationella åtgärder.

Finlands första nationella kommunikationsplan för farliga kemikalier publicerades den 30 December 2013.  Beredningen av planen utfördes i ett omfattande myndighetssamarbetsprojekt samordnat av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Huvudsyftet med planen är att effektivera distribution av tillförlitlig information om kemikalier och på så sätt förbättra kemikaliesäkerheten.

Ytterligare information

Konsultativ tjänsteman Hinni Papponen, p. 0295 250 384, förnamn.efternamn@ym.fi

 

Publicerad 15.5.2013 kl. 10.18, uppdaterad 9.8.2018 kl. 10.58