Gå till innehållet

Anpassning till klimatförändringen

Även om klimatförändringen begränsas kommer klimatet ändå att bli varmare, så det behövs både förberedelse för och anpassning till klimatförändringen.

I klimatpolitiken förbereder man sig för klimatförändringen på både nationell och lokal nivå. Beredskapsåtgärder behövs på alla delområden i samhället och det är mest kostnadseffektivt att vidta dem i ett så tidigt skede som möjligt.

Utmaningar gällande anpassningen inom miljöministeriets verksamhetsområde

Miljöministeriet ansvarar för åtgärder som syftar till anpassning till klimatförändringen i synnerhet när det gäller:

  • områdesanvändningen, byggandet och byggnaderna,

  • tryggandet av den biologiska mångfalden och

  • miljövården

Unto Tapio, YHA Kuvapankki
Unto Tapio, Miljöförvaltningens bildbank


Inom områdesanvändningen är en av de viktigaste anpassningsåtgärderna hanteringen av översvämningsrisker. Förändrade översvämningsriskområden måste beaktas i planläggningen och byggandet. Flera och kraftigare regn ökar behovet av hantering av dagvatten.

Inom naturvården måste man bland annat anpassa sig till att arter som är typiska för södra Finland viker undan för sydligare arter och att arterna i norra Finland blir lidande. Skogsgränsen kan flyttas högre upp och förhållandena mellan trädarterna i skogarna kan ändras.

Inom miljö- och vattenvården måste man ta till exempel ökad nederbörd och kraftigare flöden i beaktande vilket ökar utsköljningen av näringsämnen och skadliga ämnen i vattendragen. Näringsämnena bidrar till eutrofiering av insjöar och kustvatten och processen påskyndas dessutom av att klimatet blir varmare.

Ytterligare information

Miljörådet Antti Irjala, tfn 0295 250 102, fornamn.efternamn@ym.fi
Överingenjör Juha-Pekka Maijala, tfn 0295 250 173, fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 16.5.2013 kl. 14.25, uppdaterad 7.3.2017 kl. 9.33