Gå till innehållet

Styrning av anpassningen till klimatförändringen

Finland har en egen plan för anpassningen till klimatförändringen. Denna faller inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde. Planen presenterar åtgärdslinjer för olika branscher som syftar till att förbättra beredskapen att förutse klimatförändringens effekter samt att förbereda sig för och anpassa sig till de här effekterna. Den mest centrala åtgärdslinjen är att inkludera anpassningen till klimatförändringen i det normala arbetet med planering, utveckling och verkställande inom branscherna. Planen godkändes den 20 november 2014.

I klimatlagen, som trädde i kraft i juni 2015, föreskrivs att statsrådet minst vart tionde år ska anta en nationell plan för anpassning till klimatförändringen. Anpassningsplanen innehåller en risk- och sårbarhetsgranskning och handlingsprogram för anpassning inom olika förvaltningsområden enligt behov.

iStockphoto iStockphoto

Genomförandet av anpassningsåtgärderna kräver att olika förvaltningsområden samarbetar, eftersom anpassningen till klimatförändringen måste ske på många områden i samhället. Miljöministeriet har sedan 2008 ett eget åtgärdsprogram för anpassning till klimatförändringen inom ministeriets förvaltningsområde.

Europeiska unionen främjar solidariteten mellan medlemsstaterna och regionerna samt samordnar gränsöverskridande anpassningsbehov. FN och EU arbetar som bäst med att skapa en internationell styrning av anpassningen.

Miljöförvaltningens centrala anpassningsåtgärder

De centrala anpassningsåtgärderna inom miljöministeriets förvaltningsområde berör tryggandet av den biologiska mångfalden, områdesanvändningen, byggandet och byggnaderna samt miljö- och vattenvården.

När det gäller den biologiska mångfalden är den centrala uppgiften att utveckla uppföljningen av arterna, informationsförvaltningen och effektiviteten i skyddet av arterna.

Med anpassningsåtgärder inom områdesanvändningen säkerställs att de riksomfattande målen för områdesanvändningen, markanvändnings- och bygglagen och styrningen av planläggningen ger en tillräcklig grund för förberedelse för klimatförändringen. Det är speciellt viktigt att utveckla åtgärder i förberedelse för klimatförändringen i områden med risk för översvämning.

Inom byggandet ska man säkerställa att förberedelserna för klimatförändringen beaktas i styrningen av byggandet och att fastighetsägare och andra centrala intressegrupper har tillräcklig information om de praktiska åtgärderna som bör vidtas i förberedelse för klimatförändringen.

Inom miljövården säkerställs att anpassningen till klimatförändringen beaktas när man förbereder sig för risken för översvämningar och extrema väderförhållanden. Inom vattenvården krävs anpassningsåtgärder för att förhindra belastning på vattendragen.

Aktörer i anpassningen till klimatförändringen

Kommunerna har genom sina egna uppgifter en betydande roll i anpassningen. Kommunerna startar, genomför och utvärderar de anpassningsåtgärder som krävs på kommunens område. Även närings-, trafik- och miljöcentralerna deltar i främjandet av anpassningsåtgärderna inom sitt ansvarsområde.

De offentliga kostnaderna för förberedelserna för klimatförändringen orsakas i huvudsak av åtgärder för att stärka, reparera eller skydda infrastrukturen. Ansvaret för kostnaderna ligger också hos fastighetsägarna, som kan förbereda sig för effekterna av klimatförändringen framför allt genom planering och skötsel av sina byggnader.

Ytterligare information

Miljörådet Antti Irjala, tfn 0295 250 102, fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 16.5.2013 kl. 14.54, uppdaterad 27.5.2016 kl. 12.02