Flexibla mekanismer

Inom klimatpolitiken används så kallade flexibla mekanismer. Avtalsparterna i Kyotoprotokollet kan exempelvis använda dem som komplement till de egna nationella åtgärderna för utsläppsminskning. Avsikten med de flexibla mekanismerna är att göra utsläppsminskningarna mer kostnadseffektiva och flexibla. Systemet är också till nytta för målländerna, som får finansiering. Enligt Kyotoprotokollet kan ett land dock inte uppfylla sina utsläppsminskningsåtaganden endast med hjälp av mekanismerna, utan landet måste sköta en betydande del av åtagandet med nationella utsläppsminskningsåtgärder.

Kyotoprotokollet omfattar tre flexibla mekanismer:

  • Vid ett gemensamt genomförande (Joint Implementation, JI) finansierar ett industriland projekt som minskar utsläppen av växthusgaser eller ökar antalet sänkor som binder kol i ett annat industriland.
  • Mekanismen för ren utveckling (Clean Development Mechanism, CDM) innebär att ett industriland finansierar utsläppsminskningsprojekt eller projekt för hållbar utveckling som ökar antalet kolsänkor i ett utvecklingsland och får räkna till godo de certifierade utsläppsminskningarna från projektet.
  • Internationell utsläppshandel (International Emissions Trading, IET) innebär att ett industriland som har överskridit sin tilldelade mängd kan köpa utsläppsenheter av ett annat industriland som har underskridit den tilldelade mängden.

Under Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod 2013–2020 begränsas användningen av mekanismerna. Länder som inte har åtaganden under den andra åtagandeperioden kan inte använda Kyotomekanismerna, medan länder som deltar i den andra åtagandeperioden genast kan använda mekanismen för ren utveckling och senare också mekanismerna för gemensamt genomförande och internationell utsläppshandel.

EU och andra länder använder också andra flexibla mekanismer i sin klimatpolitik.

Förhandlingar om reglerna och förfarandet när det gäller mekanismerna i Parisavtalet förs i samband med utarbetandet av regler för genomförandet av Parisavtalet.

Användning av flexibla mekanismer i Finland

Miljöministeriet ansvarar för mekanismerna för gemensamt genomförande och internationell utsläppshandel. Utrikesministeriet ansvarar för mekanismen för ren utveckling medan arbets- och näringsministeriet koordinerar inköpsprogrammet för mekanismerna. I samband med den uppdaterade klimat- och energistrategin inleds beredningen av Finlands strategi för flexibla mekanismer.

Finland har också skaffat utsläppsenheter genom internationella kolfonder, till exempel genom investeringar i Östersjöområdets kolfond (Testing Ground Facility, TGF), Världsbankens fond Prototype Carbon Fund (PCF) och Asia Pacific Carbon Fund (APCF).

Att starta projekt

Också företag har kunnat delta i mekanismprojekten och på så sätt skaffa utsläppsenheter. Genom sådana utsläppsenheter kan företag som omfattas av EU:s utsläppshandel öka sina utsläppskvoter. Företagen kan också sälja sina utsläppsenheter vidare.

För att ett projekt ska godkännas ska en ansökan lämnas in till miljöministeriet (JI-projekt) eller utrikesministeriet (CDM-projekt). Ansökan om fullmakt för och godkännande av projekt för gemensamt genomförande lämnas till miljöministeriet. Det lönar sig att kontakta ministeriet innan ansökan lämnas in.

Det krävs fullmakt för att utsläppsenheter ska få förvaras på ett depåkonto och överföras inom ramen för den internationella utsläppshandeln. Företag som omfattas av EU:s utsläppshandel och som har utsläppstillstånd, eller en juridisk person som har fullmakt att delta i ett projekt för gemensamt genomförande eller för mekanismen för ren utveckling, behöver ingen separat fullmakt för depåkontot.

Fullmakt beviljas en juridisk person på basis av en fritt formulerad ansökan som ska lämnas in till miljöministeriet. I ansökan uppges sökandens namn, hemort och kontaktuppgifter samt FO-nummer.

Ansökan skickas till miljöministeriets registratorskontor på adressen kirjaamo@ym.fi. Fullmakten är gratis.

Mer information

Miljöråd Outi Honkatukia, tfn 0295 250 272, fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 21.12.2018 kl. 11.20, uppdaterad 29.3.2019 kl. 8.28