Nationell klimatpolitik

Den nationella klimatlagen (609/2015) trädde i kraft den 1 juni 2015. Lagen innehåller bestämmelser om ett planeringssystem för klimatpolitiken och om uppföljningen av hur klimatmålen förverkligas. Målet med planeringssystemet är att säkerställa att de för Finland bindande åtagandena om minskning och övervakning av växthusgasutsläpp fullgörs och att med nationella åtgärder bidra till begränsningen av och anpassningen till klimatförändringen. I lagen ställs det upp ett långsiktigt mål om att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent senast 2050 jämfört med 1990 års utsläppsnivå.

I slutet av 2016 godkändes en ny nationell energi- och klimatstrategi som anger centrala mål och riktlinjer fram till 2030 för både den handlande sektorn och den sektor som inte omfattas av utsläppshandeln, dvs. den så kallade ansvarsfördelningssektorn. År 2014 lade den parlamentariska energi- och klimatkommittén fram ett betänkande om en energi- och klimatfärdplan för 2050.

Miljöministeriet ansvarar för samordningen av den beredning av klimatpolitiken på medellång sikt som avses i klimatlagen och för beredningen inom det egna förvaltningsområdet. Den klimatpolitiska planen på medellång sikt innehåller ett åtgärdsprogram där det presenteras åtgärder för minskning av antropogena växthusgasutsläpp inom jordbruket, trafiken och avfallshanteringen, när det gäller F-gaser från industrin och vid separat uppvärmning av byggnader, samt bedömningar av utvecklingen av växthusgasutsläppen och de politiska åtgärdernas inverkan på den. Den första planen godkändes i riksdagen den 14 mars 2018.

klimatpolitik
Miljöförvaltningens bildbank

Miljöministeriets ansvarsområden inom klimatpolitiken

I Finland koordinerar miljöministeriet klimatförhandlingarna, som är underställda FN:s klimatkonvention, samt Europeiska unionens förhandlingar om klimatfrågor. Ministeriet är också den nationellt ansvariga myndigheten när det gäller FN:s klimatkonvention.

Inom den nationella klimatpolitiken ansvarar miljöministeriet för till exempel markanvändnings- och områdesplaneringspolitiken, avfallspolitiken och byggandet, som är starkt kopplade till klimatfrågor. Miljöministeriet svarar dessutom för samordningen av den klimatpolitiska plan på medellång sikt som avses i klimatlagen och de årsberättelser som ska lämnas till riksdagen.

Utöver detta leder miljöministeriet närings-, trafik- och miljöcentralernas och Finlands miljöcentrals (SYKE) åtgärder för att begränsa klimatförändringen.

De nationella målen

I klimatlagen anges ett nationellt mål för minskning av växthusgasutsläppen på lång sikt. Målet med planeringssystemet för klimatpolitiken är att bidra till att säkerställa att Finlands totala utsläpp av antropogena växthusgaser i atmosfären har minskat med minst 80 procent senast 2050 jämfört med 1990 års nivå. Det långsiktiga utsläppsminskningsmålet gäller alla utsläpp av växthusgaser, men den klimatpolitiska planen på medellång sikt gäller endast den sektor som inte omfattas av utsläppshandeln, dvs. utsläpp av växthusgaser från jordbruket, trafiken, avfall, F-gaser från industrin och separat uppvärmning av byggnader.

I enlighet med EU:s klimat- och energipaket har Finland godkänt EU:s mål att före år 2020 minska växthusgasutsläppen med minst 20 procent från 1990 års nivå. Finlands landsspecifika mål är:

  • att minska utsläppen med 16 procent inom de sektorer som inte hör till utsläppshandeln (till exempel byggande, uppvärmning av byggnader, boende, jordbruk, trafik och avfallshantering samt fluorerade växthusgaser från industrin),
  • att öka andelen förnybar energi till 38 procent av den slutliga energiförbrukningen.

Utöver dessa mål ska de aktörer som omfattas av det EU-övergripande systemet för utsläppshandel minska koldioxidutsläppen med 21 procent senast 2020 jämfört med 2005 års nivå.

EU har också förbundit sig att minska sina växthusgasutsläpp med minst 40 procent före 2030 jämfört med 1990 års nivå. Före 2030 ska utsläppen inom ansvarsfördelningssektorn minskas med 30 procent på EU-nivå, medan Finlands nationella åtagande om utsläppsminskning är 39 procent. De aktörer som omfattas av utsläppshandelssystemet ska minska sina koldioxidutsläpp med 43 procent jämfört med 2005 års nivå. Energianvändningen ska effektiviseras med minst 32,5 procent och andelen förnybar energi höjas till 32 procent före 2030. Medlemsstaterna åläggs en skyldighet att effektivisera energianvändningen med 0,8 procent per år under perioden 2021–2030. Inom modellen för styrning av energiunionen fattas beslut om de nationella målen för förnybar energi utifrån de energi- och klimatplaner som medlemsländerna utarbetar.

Den nationella klimatpolitiken grundar sig på den klimatpolitik som bedrivs internationellt och i EU. Finland rapporterar årligen till Europeiska kommissionen och sekretariatet för FN:s klimatkonvention om i vilken grad växthusgasutsläppen har reducerats. I Finland ansvarar Statistikcentralen för den nationella övervakningen av växthusgasutsläppen. Statistikcentralen sammanställer också regelbundet en så kallad landsrapport som beskriver de klimatpolitiska åtgärderna i Finland.

Ytterligare information

Miljörådet Jarmo Muurman, tfn 0295 250 185, fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 25.9.2018 kl. 9.53, uppdaterad 19.3.2019 kl. 9.33