Programmet Kommunernas klimatlösningar (2018–2020)

Miljöministeriets fyraåriga program Kommunernas klimatlösningar påskyndar det klimatarbete som utförs lokalt och regionalt i Finland. Målet är att kommunernas och landskapens växthusgasutsläpp ska minska så mycket, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt, och på ett godtagbart sätt. Detta kan ske om man främjar och stöder klimatarbetet i framför allt kommunorganisationer och kommunkoncerner, men samtidigt också inkluderar andra intressegrupper i kommunerna och regionerna i klimatarbetet.

För programmet har budgeterats ett årligt reservationsanslag på en miljon euro för en period på fyra år (2018–2021).

Nedan kan du läsa mer om målen för programmet Kommunernas klimatlösningar och om nuläget och framtidsplanerna. I länkarna till höger finns också mer information om miljöministeriets andra helheter som innefattar klimatarbete, bl.a. programmet för hållbara städer och programmet för träbyggande.

De viktigaste delmålen

 • Att främja och påskynda klimatarbetet i kommunerna och regionerna
 • Att förbättra informationsgången och samarbetet mellan staten och kommunerna när det gäller klimatarbete
 • Att få Finlands kommuner och regioner att delta i klimatarbetet, där kommuner, landskap och nätverk som är föregångare på området går i spetsen
 • Att bevilja finansiering till lokalt och regionalt klimatarbete: särskilt till projekt med resultat som kan tillämpas och utnyttjas i bredare utsträckning i Finland
 • Att sprida de bästa klimatlösningarna i samarbete med olika intressegrupper
 • Att informera om kommunernas och regionernas klimatlösningar på lokal, regional och nationell nivå

Samarbete och nätverk lönar sig

Kommunen kan endast i begränsad utsträckning direkt påverka mängden växthusgasutsläpp i det egna området, men genom samarbete och partnerskap med näringslivet, organisationer, invånare och andra berörda grupper kan kommunen få mycket till stånd.

Många kommuner bedriver redan nu aktivt, självständigt, målinriktat och verkningsfullt klimatarbete. Utöver det egna klimatarbetet gör kommunerna klokt i att nätverka och samarbeta också med andra kommuner i regionen och landskapet, och även på det nationella planet. Exempel på innovativa gemenskaper som bedriver klimatarbete i Finland är nätverket för koldioxidneutrala kommuner (Hinku) och nätverket Canemure, vilka Finlands miljöcentral har lanserat, samt Kommunförbundets IlmastoKunnat. Utöver samarbete i hemlandet har också många kommuner – i synnerhet de största städerna – skapat internationella nätverk över Finlands gränser.

Lokalt, regionalt och riksomfattande klimatarbete tar sig, när det är som bäst, uttryck i målinriktat och ambitiöst samarbete och verkligt lagspel inom ett brett och mångsidigt konsortium. I enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering siktar kommunerna och landskapen på ett klimatneutralt Finland 2035. Många pionjärkommuner siktar på att bli klimatneutrala ännu snabbare, före 2030, och de mest avancerade till och med före 2025.

Mångsidig finansiering för olika ändamål

Programmet stöder och finansierar klimatarbetet i kommuner och regioner genom anskaffningar, statsunderstöd och försöksprojekt. De projekt som finansieras ska utgöra en omfattande helhet som tryggar grunden för lokalt och regionalt klimatarbete på ett sätt som är enhetligt ur nationellt perspektiv. Projekten ska bl.a. förbättra informationsunderlaget för klimatarbetet i kommunerna och regionerna, ta fram lättanvända redskap och arbetsmetoder samt testa och konkretisera bästa miljöpraxis så att den kan få spridning i hela Finland.

Anskaffningar

Programmet Kommunernas klimatlösningar finansierar 2019–2020 fem anskaffningar som bl.a. förbättrar utsläppsberäkningarna och bedömningen av indirekta verkningar, liksom även klimatledarskapet på lokal och regional nivå:

 • Ett stödpaket för det klimatarbete som utförs i kommunerna – Kommunförbundets stödmaterial för inledande, planering och uppdatering av klimatarbetet i kommunerna. Paketet innehåller a) en animation om kommunernas klimatarbete som riktar sig till kommunernas förtroendevalda och b) en vägledning om olika kommunala klimatlösningar som riktar sig till den allmänna ledningen
 • Utveckling av den regionala beräkningen av utsläpp – Finlands miljöcentrals tvååriga projekt för ökad enhetlighet, tillförlitlighet, jämförbarhet, kontinuitet, lönsamhet och rättvisa i beräkningen av utsläpp. Mer information (hiilineutraalisuomi.fi)
 • Ett verktyg för bedömning av effekterna av städernas klimatåtgärder (KILTOVA) – Finlands miljöcentrals och de stora städernas förstudie i arbetet med att ta fram ett verktyg för bedömning av effekterna av kommunernas klimatåtgärder. Mer information (Kuntamarkkinat 11.9.2019)
 • En färdplan för regionförvaltningen för att påskynda klimatarbetet i landskapet – ett tvåårigt projekt vid NTM-centralen i Birkaland som ska se till att klimatfrågor systematiskt integreras i det regionala myndighetsarbetet. Mer information (Ympäristöviisas Pirkanmaa)
 • Teknisk översyn av kalkylatorn på Ilmastodieetti.fi – Finlands miljöcentrals projekt för uppdatering av kalkylatorn för beräkning av konsumenternas koldioxidfotavtryck. Twitter: #ilmastodieetti. Kalkylator (Finlands miljöcentral).
 • Att leda arbetet för lägre koldioxidutsläpp i kommunerna (Vähähiilisyyden johtaminen kunnissa) – Motivas projekt, som baserar sig på inbördes utvärdering och lärande, resulterar i en modell för hur principen om ett koldioxidsnålt och resurssmart samhälle kan integreras i ledningen, beslutsfattandet och verksamheten i städer och kommuner. Twitter: #ilmastojohtajat. Mer information (Motiva Oy)

Statsunderstöd

Programmet Kommunernas klimatlösningar stöder under 2019–2021 sammanlagt 12 projekt som har som mål att påskynda klimatarbetet i kommunerna och regionerna. Inom projekten strävar man efter att få beslutsfattarna i kommunerna, kommuninvånarna och de företag som verkar i området att förbinda sig till gemensamma klimatinsatser. Teman för klimatarbetet är bl.a. att minska koldioxidutsläppen från byggnader, transport och konsumtion:

 • Mellersta Finlands förbund – Att stödja klimatarbetet i små kommuner i Mellersta Finland genom samarbete och gemensamma resurser, att integrera klimatarbetet i kommunernas löpande verksamhet
 • Kotka stad m.fl. – Att lyfta fram det lokala miljövänliga varumärket för kollektivtrafiken, underlätta tillgång och användning och beakta klimatutsläppen vid konkurrensutsättning
 • Åbo stad m.fl. – Att utveckla klimatsamarbetet mellan resurssmarta kommuner och företag
 • Tammerfors stad – Att minska trafikutsläppen från maskiner och transportutrustning genom att se över och ändra verksamhetsformerna
 • Lempäälä och Vesilahti kommun – Att utveckla och genomföra kommunikation och verksamhetsmodeller för klimatarbete i samarbete med kommunens olika sektorer
 • Valonia – Att främja koldioxidsnåla transporter i Egentliga Finland, mål och åtgärdsplaner för de olika ekonomiska regionerna som stöd för verkningsfulla beslut
 • Kyrkslätts och Vichtis kommun – Att utse en gemensam klimatsamordnare för de två kommunerna och etablera ett målinriktat klimatarbete
 • Birkalands förbund – Att utveckla infartsparkeringen med en samarbetsmodell för offentliga och privata aktörer
 • Grankulla stad – Att kartlägga energieffektivitetsprojekten i kommunen, att ta fram en långsiktig plan och utveckla verksamhetsmodellerna
 • Vanda stad – Att genomföra konceptet för ansvarsfulla invånare (Vastuullinen vantaalainen) för att uppmuntra kommuninvånarna att minska sitt klimatavtryck
 • Päijät-Häme förbund – Att genomföra ett livsstilsförsök bland kommuninvånarna och att utmana invånare, arbetstagare och beslutsfattare att göra ett livsstilstest och förbinda sig till långsiktigt klimatarbete
 • Kuopio stad – Att genomföra en kampanj om smarta vardagstransporter för lågstadieelever och deras föräldrar

Försök

Programmet Kommunernas klimatlösningar finansierar 15 små försök under 2019. I den klimatpolitiska planen uppmanas medborgarna halvera sitt klimatavtryck före 2030. Hur når vi dit på enklaste sätt, och med vilka medel kan människorna uppmuntras att arbeta mot detta mål? Utlysningen för försöksprojekt var inriktad på lösningar på hur allmänheten kan halvera sitt klimatavtryck. Totalt 15 försöksprojekt har utsetts inom följande teman: vardagstransporter, lösningar för energieffektiva hem samt hållbar lokal konsumtion. Läs mer om försöken nedan:

Hur finansierar vi projekt under 2019–2021?

 • Vi fortsätter under 2019–2021 att finansiera projekt som främjar klimatarbetet i kommunerna och regionerna. Mer information om ansökningsomgångar och upphandlingar publiceras bland annat på dessa sidor och på Twitter (#kuntienilmastoratkaisut).


Mer information:

Olli-Pekka Pietiläinen, projektchef, tfn 0295 250 316, fornamn-fornamn.efternamn @ym.fi
Miia Berger, sakkunnig, tfn 0295 250 265, fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 20.12.2019 kl. 9.17, uppdaterad 24.2.2020 kl. 9.04