Gå till innehållet

Beredningen av ett nationellt luftsvårdsprogram inleds

Pressmeddelande 14.12.2017 kl. 15.35

Miljöministeriet har i dag tillsatt en arbetsgrupp som ska bereda ett nationellt luftvårdsprogram. Programmet ska fastställa de åtgärder som behövs för att luftföroreningar av olika slag ska kunna minskas. Målet är att minska de skadliga konsekvenserna och riskerna för hälsa och miljö. Programmet är ett centralt redskap i genomförandet av EU:s utsläppstakdirektiv. Utöver skyldigheterna i utsläppstakdirektivet är Finland också bundet av Göteborgsprotokollet till FN:s ekonomiska komission för Europas konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar och de ändringar till protokollet som Finland godkände den 7 december 2017.

Luftvårdsprogrammet bereds i en brett sammansatt arbetsgrupp. Medborgare kommer att höras i olika faser av beredningen.  Varje enskild medborgare kan själv påverka den lokala luftkvaliteten genom olika val när det gäller t.ex. småskalig vedeldning och transporter. Utsläppen från spisar och ugnar kan reduceras, om man bränner torr ved av god kvalitet och har välfungerande anläggningar. Även om luftkvaliteten i Finland är bättre än i de flesta andra länder, orsakar luftföroreningar också i Finland förtida dödsfall och sjukdom. De skadligaste luftföroreningarna, små partiklar, orsakar i Finland årligen ca 1 600 förtida dödsfall.  Att människor insjuknar på grund av luftföroreningar motsvaras i medeltal av en lindrig förkylning på tre månader för var och en i befolkningen. Ungefär hälften av luftföroreningarna i vårt land kommer från utlandet, medan de lokala utsläppskällorna orsakar de högsta halterna.

I utsläppstakdirektivet fastställs nationella åtaganden för minskning av utsläppen av svaveldioxid, kväveoxider, flyktiga organiska föreningar, små partiklar och ammoniak. Minskningsåtagandena kommer gradvis att skärpas från år 2020 till år 2030. Dessutom ska utsläppen av många andra luftföroreningar, såsom sot, långlivade organiska föroreningar och tungmetaller, följas upp och rapporteras till kommissionen med regelbundna mellanrum. Enligt de finländska konsekvensanalyser som gjordes 2015 ligger endast svavelutsläppen i Finland klart under den fastställda nivån. För de övriga utsläppens del kan en uppdatering av scenarierna ge skäl till ytterligare utsläppsminskningar.

Ett förslag till luftvårdsprogram ska ha utarbetats senast den 30 oktober 2018. Programmet ska godkännas i statsrådet och därefter överlämnas till EU-kommissionen. Arbetsgruppen stöder också arbetet kring den utredning om sot och metan som ska ges till Arktiska rådet.

Mer information:

Sirpa Salo-Asikainen, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet, tfn 0295 250 077, fornamn.efternamn@ym.fi

Elina Rautalahti, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet, tfn 0295 250 248, fornamn.efternamn@ym.fi

  • FI
  •  
  • SV