Gå till innehållet

Styrning av luftvården och skyddet av ozonskiktet

För att skydda ozonskiktet har man begränsat produktionen och förbrukningen av ämnen som bryter ned ozonskiktet, vilket också leder till lägre utsläpp. Åtgärderna för skydd av ozonskiktet baserar sig på det internationella Montrealprotokollet, som Finland har ratificerat. Miljöministeriet ansvarar för det internationella samarbetet i anslutning till skyddet av ozonskiktet samt för EU-lagstiftningen och den nationella lagstiftningen.

Målen och tidsplanen för minskning av ämnen som bryter ned ozonskiktet anges i Montrealprotokollet. För att målen ska nås finns det rättsakter som gäller i hela EU-området och som också tillämpas i Finland. Enligt dessa är det förbjudet att använda ämnen som bryter ned ozonskiktet och att släppa ut sådana ämnen på marknaden, med undantag av vissa nödvändiga eller kritiska användningsområden.

Med stöd av bestämmelserna har Finland vidtagit bland annat följande åtgärder för att förebygga ozonuttunning:

  • förbud mot att tillverka, importera och exportera produkter och apparater (främst kylanläggningar) som innehåller CFC-föreningar och HCFC-föreningar,
  • kontroller av kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning och brandskyddssystem samt behörighetskrav för personal som hanterar dessa,
  • rapporterings- och anmälningsskyldighet samt import- och exportbegränsningar för användningen av andra ämnen som bryter ned ozonskiktet samt
  • klassificering av ämnen som bryter ned ozonskiktet som farligt avfall, där hanteringen av avfallet kräver tillstånd.

Mer information

Eeva Nurmi, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 250 209, fornamn.efternamn@ym.fi

 

 

 

Publicerad 3.7.2019 kl. 10.08, uppdaterad 3.7.2019 kl. 10.05